jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

Sviatok Svätej rodiny, patrónov Laických misionárov lásky

 

Sviatok Svätej rodiny, patrónov Laických misionárov lásky sa slávi 15. novembra.

Novéna k Svätej rodine začína v piatok 6. novembra a končí v sobotu 14. novembra

 

Cirkevný sviatok Krista Kráľa sa slávi nasledujúcu nedeľu, 22. novembra

 

NOVÉNA K SVÄTEJ RODINE

Ježiš, Mária a Jozef, žehnajte mi a darujte mi milosť, aby som miloval Svätú cirkev takou láskou, aká jej prináleží, láskou nad všetky pozemské veci a aby som svoju lásku vždy prejavoval skutkami.

 

Ježiš, Mária a Jozef, žehnajte mi a darujte mi milosť, aby som úplne otvorene vyznával s odvahou a bez ľudských ohľadov vieru, ktorú som dostal ako Tvoj dar pri krste.

Ježiš, Mária a Jozef, žehnajte mi a darujte mi milosť, aby som nemlčal tam, kde ma povinnosti vedú k obrane alebo šíreniu viery, či už slovami alebo obetovaním majetku alebo dokonca vlastného života.

Ježiš, Mária a Jozef, žehnajte mi a darujte mi milosť, aby som miloval moju rodinu a ostatných ľudí vzájomnou láskou a dosiahol dokonalú súhru v myslení, vôli a činnostiach pod vedením pastierov Cirkvi.

Ježiš, Mária a Jozef, žehnajte mi a darujte mi milosť, aby som svoj život uvádzal do plného súladu s prikázaniami Božieho zákona a Jeho Svätej cirkvi a tak vždy žil láskou, ktorú predkladajú.

Ježiš, Mária a Jozef, prosím vás zvlášť za túto milosť...(úmysly).

 

ZASVÄTENIE VLASTNEJ RODINY

Najmilší Ježiš, svojimi vznešenými a krásnymi cnosťami pokory, lásky, chudoby, čistoty a poslušnosti, trpezlivosti a láskavosti zahŕňaš pokojom a šťastím rodinu, ktorú si si vyvolil na tejto zemi. Vo svojom milosrdenstve pozri na moju rodinu. Patríme ti, pretože sme mnoho rokov dostávali tvoje hojné požehnanie a zverujeme seba do tvojej milujúcej starostlivosti.

Pozri na moju rodinu vo svojej milujúcej láskavosti, chráň nás pred nebezpečenstvom, pomáhaj nám vo chvíľach núdze a daj nám milosť vytrvať do konca v nasledovaní Tvojej Svätej rodiny, aby sme ctiac a milujúc Ťa na zemi, Ťa mohli večne chváliť v nebi.

Panna Mária, drahá Matka, spoliehame sa na tvoj príhovor, pretože vieme, že tvoj božský Syn tvoje prosby vypočuje. Slávny patrón sv. Jozef, pomáhaj nám svojimi silnými modlitbami a prednes naše prosby Ježišovi cez Máriine ruky. Amen.

Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, podriadený Márii a Jozefovi, si posväcoval rodinný život svojimi krásnymi čnosťami. Daj, aby sme sa s pomocou Márie a Jozefa nechali poučiť príkladom Tvojej svätej rodiny a po smrti sa s ňou radovali vo večnom spoločenstve.

Pane Ježišu, pomôž nám vždy nasledovať príklad Tvojej svätej rodiny, aby nám v hodine našej smrti prišla Tvoja slávna panenská Matka spolu so svätým Jozefom v ústrety a aby sme boli hodní Tvojho prijatia do večnej radosti neba.

Ty žiješ a kraľuješ po všetky veky vekov.

Amen.