jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

Nazaretská škola
O. Sebastian Vazhakala, MC

V predvečer sviatku Narodenia Panny Márie, v stredu 07.09.2011, v jaskyni Zvestovania Pána v Nazarete dvaja bratia Misionári lásky – kontemplatívni bratia, Br. Nicholas Gyaakye MC a Br. Vimal John Chand MC skladali svoje večné sľuby v prítomnosti bratov, Br. Stephena MC, Br. Jeana Marie MC a do rúk O. Sebastiana MC, generálneho predstaveného, ktorý prijal sľuby v mene Cirkvi a pre spoločenstvo Misionárov lásky – kontemplatívnych bratov.

Bolo to tu, kde sa večnosť spojila s časom; bolo to tu, kde sa nebo a zem stretli v Panne z Nazareta skrze jej bezpodmienečnú odpoveď. Bolo to tu, kde všemocné Slovo zoskočilo z kráľovského trónu do panenského lona dedinského dievčaťa zasnúbeného mužovi menom Jozef; a meno Panny bolo Mária(porov. Múdr. 18: 15; Lk 1: 26 ff.).

Jeho Excelencia Giacinto Boulos Marcuzzi, titulárny biskup z Emauz, latinský patriarchálny vikár pre Izrael, bol hlavným celebrantom. S ním tam bolo trinásť ďalších kňazov ako koncelebranti, ktorí prišli tak láskavo a tak ochotne ozdobiť túto príležitosť a aby slávenie sľubov bolo slávnostnejšie. Okrem koncelebrujúcich kňazov tam bolo veľmi veľa zasvätených rehoľníkov a rehoľníčok, najmú traja z našich nových bratov terciánov a dvanásť sestier Misionárok lásky zo štyroch komunít v Gaze, Nábuluse, Jeruzaleme a Betleheme. Ich prítomnosť a modlitby boli povzbudením a podporou pre bratov, aby boli viac verní Božiemu neodvolateľnému povolaniu a pre ich ďalší rast vo svätosti a svätú vytrvalosť v ich povolaní.

Zbožná prítomnosť toľkých verných laikov, vrátane Gianny Tommasi LMC z Ríma, bola pre nás ďalším uistením, že patríme do Božej rodiny a že sme členmi tej istej Božej domácnosti.

Biskup Nazareta, patriarchálny vikár pre Izrael, dal všetkým účastníkom pocítiť a zakúsiť nevyhnutnú prítomnosť a blízkosť Boha. Účastníci boli tak dojatí a tak dotknutí z celou slávnosťou: vyvolávanie mien kandidátov  majstrom terciánov, ich slobodná a osobná odpoveď zasvätiť sa plne Bohu do konca života v Kongregácii Misionárov lásky – kontemplatívnych bratov, homília, preskúšanie, slávenie obradu večných sľubov, najmä spevu litánií k všetkým svätým, počas ktorého bratia ležia vystretí na podlahe, prosiac o Božie milosrdenstvo a pomoc, aktuálne sľuby, prijatie večných sľubov, dlhé a slávnostné požehnanie nad sľubujúcimi, požehnanie a podanie profesného kríža ako znamenia ich zasvätenia, vyhlásenie o prijatí generálnym predstaveným a pieseň sľubujúcich, vyjadrujúca ich radosť a vďačnosť, atď.

Jeho Excelencia pán biskup hovoril o troch dôležitých aspektoch, ktoré robia slávenie veľmi zvláštnym a slávnostným. Po prvé, miesto, kde bratia skladajú svoje sľuby. Aj keď všetci rehoľníci a rehoľníčky skladajú slávnostné rehoľné sľuby, len veľmi málo z nich robí sľuby v jaskyni Zvestovania Pána, kde Panna z Nazareta povedala svoje bezpodmienečné "áno": "Nech sa mi stane podľa tvojho slova". Panna Mária bola u svojej sesternice Alžbety, v Káne Galilejskej, na Kalvárii, vo večeradle s s apoštolmi. Aj keď je to tá istá osoba, Panna Mária z Nazareta je veľmi unikátna a zvláštna. Je to práve toto miesto, kde prijala Božiu vôľu bez výhrad, v čistote viery a v slepej dôvere. Jej budúcnosť bola v Božích rukách. Tu vidíme jej príklad bezpodmienečného odovzdania sa a dôvery.

Za druhé, slávime sľuby na na sviatok narodenín našej nebeskej kráľovnej a Matky milosrdenstva. Je to veľmi prirodzené, že deti sú šťastné, keď oslavujú narodeniny svojej milovanej matky a slávia ich s veľkou láskou a radosťou. Nielenže sa stala Božou matkou tým, že prijala Božiu vôľu, ale tiež sa stala v a skrze svoje bezpodmienečné odovzdanie sa do Božej vôle, matkou ľudstva. Cirkev potom stále spieva svoju pieseň chvály a vďaky - Magnificat. V ňom spoznáva svoju malosť a zároveň veľkosť Všemohúceho: "Zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia". (Lk 1: 48). Tá istá pieseň hovorí o trojakej revolúcii:

• Boh rozptyľuje pyšných srdcom, ale chváli ponížených.

• Boh zosadzuje mocných z trónov a povyšuje ponížených.

• Boh bohatých prepúšťa naprázdno a hladných kŕmi dobrotami.

To je teda revolúcia lásky.

Chudobní Hospodinovi nachádzajú potešenie a útechu v Ňom "pretože Boh počuje nárek chudobných, keď počúva ich prosby..."

Tajomstvo veľkosti osoby spočíva v jeho vedomí a uvedomení si, že úplne závisí od Boha, že samotné jeho bytie a konanie sú Božími darmi, že bez Neho on alebo ona nemôže urobiť nič. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli o to viac, že ​​naša veľkosť spočíva v našej pokore, v našej absolútnej a bezpodmienečnej závislosti na Bohu.

Tu prídeme k tomu, že zvoláme ako a s veľkým apoštolom pohanov: "Ale z Božej milosti som tým, čím som" (1 Kor 15: 10). Inde ten istý apoštol hovorí veľmi jasne a so všetkou pokorou: "Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje" (Fil 4: 13). Máriin život bol rovnaký, ako to vyjadrila na svadbe v Káne Galilejskej, keď povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo (Ježiš), vám povie" (Jn 2: 5). Podľa Nového zákona toto bolo naposledy, keď Mária prehovorila. Bolo to, ako by hovorila nielen sluhom na svadbe v Káne, ale tiež všetkým generáciám. Je povinnosťou každého, kto nasleduje Ježiša, robiť, čo sa mu ho povie a ak budeme tak robiť aj naďalej, na vlastné oči uvidíme diať sa veľa zázrakov a budeme bohato požehnaní a nesmierne šťastní. Nazaretská duchovnosť potom spočíva v konaní Božej vôle, ako to robili Ježiš, Mária a Jozef.

Dnes v Nazarete tiež slávime sviatok Blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty, ktorej sviatok sa slávi 5. septembra. Tu v Nazarete sme sa tento rok rozhodli zaradiť túto oslavu spolu s večnými sľubmi našich bratov Br. Nicholasa MC a Br. Vimala Johna MC. Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty bola veľkou dušou, ktorá učila celý svet nazaretskú duchovnosť a to robiť obyčajné veci s mimoriadnou láskou k väčšej sláve Božej. V mnohých zo svojich listov Misionárom lásky – kontemplatívnym bratom napísala: "Som si istá, že budete šťastní a ochotní robiť akékoľvek obete, aby ste vaše spoločenstvo urobili druhým Nazaretom, niečím krásnym pre Boha" (list bl. Matky Terezy O. Sebastianovi MC, New York, 16 júna 1979).

V inom liste píše: "Som si istá, že s trochou pomoci z neho urobíte skutočný Nazaret" (Bejrút, 10.11.1979).

Ešte raz píše: "Moji bratia, urobte svoje spoločenstvo jedným srdcom plným lásky - druhým Nazaretom, kam môže prísť Ježiš a trochu si s vami odpočinúť..." (Kalkata, 14. augusta 1979).

Blahoslavená Matka Tereza neustále pripomínala bratom kontemplatívnej vetvy, aby žili ducha Nazareta. V ďalšom liste z Kalkaty 14.novembra 1984 píše: "Moji najdrahší bratia,

O. Sebastian MC a všetci v Ríme... Nebojte sa, ani sa nedajte myšlienkam strachu. Ježiš musel stráviť 30 rokov v tichu Nazareta, než mohol naplniť dôvod, pre ktorý prišiel vykúpiť svet".

Blahoslavená Matka Tereza sa ma zvykla pýtať, ako som si vybral Svätú rodinu za našich patrónov. Od samého začiatku boli členovia Svätej rodiny nielen našimi patrónmi, ale ešte viac, naším príkladom a podľa Stanov slávime sviatok našej spoločnosti každý rok v posledný štvrtok októbra. Keď bolo založené Hnutie Laických misionárov lásky 16. apríla 1984, vybrali sme Svätú rodinu za našich patrónov. Každý rok v októbri máme novénu a litánie k Svätej rodine a potom modlitbu zasvätenia sa Svätej Rodine.

Keď som prišiel na Via S. Agapito (Largo preneste, Rím), našli sme tam medzi inými vecami veľmi starý obraz, ktorý bol pokrytý toľkým prachom a špinou a bol prakticky zničený. Keď som ho vyčistil a pretrel obraz čerstvým citrónom, obraz vyzeral lepšie a jasne. Vtedy som si uvedomil, že je to obraz Svätej rodiny. Tento obrázok je teraz vystavený nad prednými dverami kostola v Ríme vnútri kaplnky, pretože máme obraz Svätej rodiny vo všetkých našich kaplnkách.

Svätá rodina chce, aby sa naša kontemplatívna vetva stala druhým Nazaretom a chce, aby všetci členovia, vrátane Laických misionárov lásky, mali nazaretského ducha a spiritualitu. Ten istý Duch, ktorý inšpiroval Blahoslavenú Matku Terezu z Kalkaty, aby nám odpísala späť v roku 1979 a povedala nám, aby sme naše spoločenstvo urobili druhým Nazaretom, naďalej nás inšpirujúc a pomáhajúc nám, aby sme konečne mali malú komunitu v Nazarete. Nepochybne, naša Spoločnosť a všetci jej členovia, vrátane Laických misionárov lásky, je výhradným majetkom Svätej Rodiny. Prvý pápež po apoštolovi svätom Petrovi, ktorý vkročil na pôdu Svätej zeme bol Služobník Boží, pápež Pavol VI. blahej pamäte. Počas svojho prejavu v Nazarete, 5. januára 1964 pápež Pavol VI. povedal: "Nazaret je druh školy, kde môžeme začať objavovať, aký bol Kristov život a dokonca pochopiť Jeho evanjelium Tu sa môžeme učiť dôležitosti duchovnej disciplíny pre všetkých, ktorí chcú nasledovať Krista a žiť podľa učenia Jeho evanjelia".

Nazaret je domovom a školou kontemplatívnych ľudí, pretože nás učí, aké je dôležité hlboké a pozitívne ticho. "Kiež by sme mohli znovu oceniť jeho veľkú hodnotu. Ticho Nazareta by nás malo učiť, ako meditovať v pokoji a v tichu, uvažovať o hlboko duchovnom a byť otvorení na hlas Božej vnútornej múdrosti. Nazaret nás môže učiť hodnote štúdia a prípravy meditácie o usporiadanom osobnom duchovnom živote a tichej modlitbe, ktorá je známa iba Bohu"(pápež Pavla VI.).

"Nazaret stojí ako model toho, čo by malo byť rodinou. Ukazuje nám svätý a trvalý charakter rodiny a dokladá svoju základnú funkciu v spoločnosti: spoločenstvo lásky a zdieľania, ideálne prostredie pre výchovu detí.

Nazaret nás učí hodnote práce a jej dôstojnosti; ako musíme tvrdo pracovať pre Božiu slávu a šírenie jeho kráľovstva; "A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi" (Kol 3: 17) "(Stanovy 199-200).

Keď sme začínali našu malú komunitu v Nazarete, mnoho ľudí sa pýtalo: "Koľko bratov je vo vašej komunite v Nazarete?" Odpovedal som otázkou: "Koľko osôb bolo vo Svätej rodine?" "Tri", povedali. My sme tiež traja. Komunitu alebo rodinu nerobí pokojnou alebo šťastnou počet členov v spoločenstve, ale ako sú jednotní a ako sa navzájom milujú. Svätá rodina nikdy nestrácala zbytočne svoj čas v hádkach, kriku alebo v bojoch alebo posudzovaním. Nestrácali čas hľadaním chýb iných, alebo netrávili čas kritizovaním alebo neužitočnými klebetami. Žili, aby milovali a milovali, aby žili.

Robili obyčajné veci s mimoriadnou láskou na Božiu slávu. Môžeme ušetriť oveľa viac času tým, že sa budeme vyhýbať negativizmu; môžeme urobiť oveľa viac dobra, keď nebudeme zbytočne strácať záležitosťami druhých; tak môžu byť naše komunity a rodiny oveľa šťastnejšími. Mária a Jozef žili s Ježišom; nazaretský život bol jednoducho to, že žili po celý čas s Ježišom. Sme povolaní žiť s Ježišom, pracovať s Ježišom a kráčať s Ježišom, ako to Mária a Jozef robili dvadsaťštyri hodín denne. Naše je sväté poslanie: znovu prežiť život Svätej rodiny z Nazareta.

Na záver dovoľte, aby som sa ešte raz vrátil k múdrym slovám pápeža Pavla VI. a to: "Ako by som sa chcel vrátiť do svojho detstva a navštevovať jednoduchú, ale hlbokú školu, ktorou je Nazaret! Aké je úžasné byť blízko Márie, znova sa učiť lekciu z pravého zmyslu života, opäť sa učiť Božie pravdy. Ale tu sme len na púti. Čas tlačí a musím odložiť svoju túžbu zostať a pokračovať v mojom vzdelávaní v evanjeliách, pretože toto vzdelávanie sa nikdy nekončí "(Nazareth, 05.1.1964).

Buďme študentmi a žiakmi nazaretskej školy pokory a lásky, dokonalej lásky k Bohu a k blížnemu, odpustenia a vzájomného prijatia, sebazaprenia a obety, dokonalého prijímania Božej vôle, cností viery, nádeje a lásky, prezieravosti, statočnosti, spravodlivosti a striedmosti; nekonečnej a intenzívnej túžby po spáse duší ...

V mene malej komunity z Nazareta a to najmä v mene Br. Jeana Marie MC, Br. Nicholasa MC a Br. Vimala Johna MC, by som chcel vyjadriť svoju srdečnú vďačnosť Bohu a každému z vás, milí bratia a sestry Rodiny Misionárov lásky a všetkým ľuďom dobrej vôle. Naša vďačnosť vám je naša modlitba za vás a vašu úprimnú snahu žiť naše povolanie Misionárov lásky vernejšie, radostnejšie a veľkorysejšie bez počítania nákladov a bez hľadania odpočinku alebo odmeny. Za toto sa modlíme a prosíme o modlitby všetkých.

Boh vám žehnaj.