jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza 

 

 

Obete Ježišovej lásky
Vráťme sa späť ku koreňom našej charizmy Misionárov lásky

O. Sebastian Vazhakala, MC

            Nasledujúce úvahy sú pokusom uskutočniť hĺbkovú štúdiu o dvoch najdôležitejších listoch blahoslavenej Matky Terezy vtedajšiemu arcibiskupovi Kalkaty, Jeho Excelencii

F. Perierovi SJ. Sú len dva listy, ktoré sa priamo týkajú Matkinej inšpirácie. Prvý z nich napísala 13. januára 1947 a druhý najdôležitejší list napísala rovnakému arcibiskupovi na sviatok svätého Františka Xaverského 3.Decembra 1947.

            To, čo nájdeme v týchto dvoch listoch, čo ona sama nazýva "zvláštnymi myšlienkami a túžbami," inšpirovanými Ježišovou komunikáciou s ňou, začalo 10.9.1946 a pokračovalo v priebehu roku 1947, ako môžeme vidieť z dátumu jej druhého listu.

            Keď Ježiš povolal našu blahoslavenú a milovanú Matku Terezu z loretského kláštora, jedna z prvých vecí, ktoré jej povedal, bol druh členov spoločnosti, ktorých chce  a vlastností, ktoré by mali mať. Ježiš vedel, že sila, vitalita, rast a plodnosť akejkoľvek skupiny závisia tak veľmi na jej členoch ... ako sú presvedčení a ako sú formovaní. Ježiš preto dal našej zakladateľke príkazy o členoch, ktorých chce, preto jej povedal:

            "Chcem (indické sestry) obete mojej lásky, ktoré by boli Máriou a Martou, ktoré by boli so mnou tak veľmi zjednotené, aby vyžarovali moju lásku na duše". V tejto jednej vete môžeme vidieť súhrn nášho povolania Misionárov lásky. Predovšetkým Ježiš chce obete Jeho lásky: "Chcem, obete Mojej lásky." Tu musíme ísť hlbšie a hlbšie a uvidíme, čo On mieni, keď hovorí "obete Mojej lásky".

            "Obete Ježišovej lásky": to môže znamenať, že Ježiš nás môže použiť, ako chce, kedy chce a kde chce, prostredníctvom našich predstavených, bez toho, aby sa s nami radili. Spravidla býva každá obetná obeť zničená a skonzumovaná. Ale tu v tomto prípade, členovia Misionárov Lásky sú určení viac na očistenie sa než na zničenie. Inými slovami, to, čo je zničené v nás, je naša vlastná vôľa; čo je zničené v nás, je naša ľudská láska, naše ľudské sklony, nezriadené túžby a náklonnosti, ako je napríklad sedem hlavných hriechov...pýchy, závisti, obžerstva, lenivosti, lakomosti, žiadostivosti a hnevu; všetky tie rozmanité vášne - vášeň pre popularitu, túžba po moci a prestíži, rozličný nezdravý hlad a smäd, ktoré môžu prísť na našej duchovnej ceste a snažia sa nás zničiť. Buď sa staneme obeťou svojich vlastných vášní, ľúbostí a neľúbosti, našich vlastných strachov a sklamaní, alebo sa staneme obeťou Ježišovej lásky.

            Jeho jemná láska pomaly vymaže zlo z nás, umožňujúc nám vlastniť Jeho lásku, aby sme mohli vyžarovať Jeho lásku na duše.

            Ježiš chce, aby sme boli ako Mária a Marta; On chce, aby sme boli tak veľmi zjednotení s Ním, aby sme vyžarovali Jeho lásku na duše (MFG 22 a 24). V našom apoštoláte, či už doma, v komunite alebo s outsidermi, s našimi bratmi a chudobnými, môžeme vyžarovať na duše svoju "ľudskú lásku" alebo "Ježišovu lásku"... na všetkých tých, ktorých stretávame, alebo s ktorými žijeme. Ježiš vie, že keď náš vzťah je založený čisto na ľudskej láske, nevytrvá; On ani jednoducho nechce zmes oboch týchto lások. To neznamená, že nemôžeme používať dary, ktoré nám Boh dal. Naopak, musíme rozpoznať jeho dary a ďakovať Bohu za ne a používať ich na Jeho slávu. Je to Jeho láska, ktorú musíme vyžarovať na duše. Môžeme tak urobiť skrze modlitbu, pokánie a skutky  milosrdenstva.

            Ježišov kríž je základom, štruktúrou a štandardom nášho života Misionárov lásky, našej práce a sľubov, ako to Ježiš veľmi jasne vyžaduje od našej Matky Terezy:

"Chcem slobodné rehoľníčky(bratov) zahalené Mojou chudobou kríža. Chcem poslušné rehoľníčky(bratov) zahalené Mojou poslušnosťou kríža. Chcem rehoľníčky(bratov) plné lásky, zahalené láskou kríža.“(MFG str. 10)

            O niekoľko rokov neskôr, keď novinári a ďalší ľudia robili s ňou rozhovor o začiatku "jej povolania v povolaní," zvykla povedať, že to bol príkaz. Vtedy to  nebolo čitateľom celkom jasné, ale teraz, vo svetle objavu "dokumentu Zakladajúcej Milosti", môžeme pochopiť jej odpoveď. Ježiš bol veľmi jasný a kategorický, keď znovu a znovu opakoval: "Chcem ..." V rovnakej lokúcii(vnútorný hlas Ježiša) hovorí štyrikrát: "Chcem". Táto jasnosť bola pre matku rozhodujúca pri prijímaní, výbere a predovšetkým pri formovaní kandidátok. V skutočnosti, ona s pomocou Ježiša a Jeho panenskej Matky vštepovala do sŕdc a myslí kandidátok túto základnú Ježišovu požiadavku, bez toho, aby videli alebo čítali celý tento dôležitý a vzácny dokument, dnes známy ako "Zakladajúca Milosť“ Matky(Terezy), ktorá by mala byť "Magna Chartou" pre rodinu Misionárov lásky. V tom môžeme vidieť podstatu a základ charizmy Misionárov lásky, Ducha, cieľ a spôsob života. Jasnosť a presvedčenie, ktoré mala Matka Tereza, napriek "svojej temnej noci, suchu a púšti“, boli spôsobené tým, že Ježiš jej prakticky diktoval a vysvetlil, čo bolo podstatné. Nežiadal od nej niečo dočasné. Nemyslel niečo, čo by trvalo len počas jej života, alebo bolo obmedzené len na paradoxné mesto Kalkatu. Nie, bolo to a je určené ísť ďalej a vyjsť von. Naozaj to vyšlo do viac ako 124 krajín sveta v asi 579 domoch, neuveriteľný fenomén, a to aj počas jej života. Keby to nebol Ježiš, ktorý s ňou pracoval a keby ľudia nevideli Ježiša v nej a v sestrách spoločnosti, ktorú založila, namiesto rastu a šírenia sa by to už dávno zomrelo a zmizlo. Ona dokázala premeniť kandidátky, ktoré prišli, na "obete Ježišovej lásky", ktoré budú ako Márie a Marty, ktoré budú formované tak, aby boli tak veľmi zjednotené s Ježišom, že všetky, nakoľko budú schopné, budú vyžarovať Ježišovu lásku na duše. Dá sa povedať, že naša Blahoslavená Matka Tereza, malá nevesta ukrižovaného Ježiša, dokázala položiť základy Misionárov lásky na pevnej skale. Ako roky plynuli, "...spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale." (Mt 7: 24-27) Kto alebo čo je vaša prvá a najlepšia láska? Kto je navrchu vo vašom zozname priorít? Ja, moja vôľa alebo Ježiš? Alebo niekto, alebo niečo?

            Jej povolaním bolo byť Ježišovou nevestou. Z tohto snúbeneckého zjednotenia sa s Ježišom bude zachraňovať duše. Je to jasné z otázky, ktorú jej Ježiš položil:

            "Bojíš sa urobiť ešte jeden krok pre svojho Ženícha, pre Mňa, pre duše?"

            Ježiš chcel, aby Blahoslavená Matka Tereza založila Misionárov lásky predovšetkým pre to, aby zachraňovali duše, duše, pre ktoré zomrel na kríži ... a jeho milovaná matka sa topila v smútku. Ježiš takmer pokarhal Matku Terezu, keď povedal: "Ty si nezomrela za duše, preto  sa nestaráš o to, čo sa im stane."

            Ďalší zaujímavý a veľmi dôležitý moment, na ktorý Ježiš poukázal, sa týka Jeho milovanej Matky. Tu môžeme jasne vidieť úlohu Panny Márie, ktorú zohrala v diele spásy. Nemôžeme povedať, že Ježiš považoval svoju matku za spoluvykupiteľku, keď hovorí:

"Tvoje srdce sa nikdy netopilo v smútku tak, ako srdce mojej matky"?

            Ešte zaujímavejšie je ďalšie Ježišovo vyjadrenie, a to: "My obaja sme dali všetko pre duše." (MFG 10) Tak, ako oni obaja obetovali všetko pre záchranu duší, Blahoslavená Matka Tereza a Misionári lásky by mali urobiť to isté. Toto bolo ďalej vysvetlené v jej lokúciách, keď vidíme Ježiša, ako jej hovorí tak jasne a tak stručne, v čom spočíva jej povolanie. Povedal to veľmi jednoduchým, ale jasným spôsobom. Jej povolanie...a povolanie všetkých členov Misionárov lásky, kontemplatívnych alebo aktívnych a o to ide...spočíva v láske, utrpení a spáse duší. Ježišovými vlastnými slovami:

"Tvojím povolaním je milovať a trpieť a zachraňovať duše."

            Jeho krátka definícia jej povolania bola nakoniec vysvetlená a rozvinutá ako v jej lokúciách a potom aj v jej živote a poslaní. Sám Ježiš išiel do detailov a vysvetlil jej to prostredníctvom slov a prostredníctvom vízií, čím nakoniec objasnil a potvrdil jej "povolanie v povolaní" a jej následné poslanie.

            V jednoduchej definícii jej povolania máme tri dôležité slovesá: milovať, trpieť, zachraňovať. Môže byť pre nás užitočné preskúmať trochu hlbšie výber týchto troch slovies, ktoré obsahujú celé dielo a poslanie Matky Terezy. Prvé zo všetkých, slovo "milovať". V tomto kontexte slovo "milovať" by malo byť vnímané ako hybná sila, "trpieť", ako prostriedok a "zachraňovať" duše ako cieľ. Ježiš vedel veľmi dobre, že ak za utrpením nie je láska, nebude vítané a nebude vyhľadávané, ale sa mu ľudia budú vyhýbať. Sila láska k Ježišovi je tou silou, ktorá dáva všetku odvahu, silu a vitalitu prejsť absolútne nevyhnutnými prostriedkami utrpenia, bolesťou a krížom, aby boli zachránené a vykúpené duše. Bez tejto neporaziteľnej lásky, kresťanskej lásky, kríž a utrpenie budú kameňom úrazu a pochabosťou; ale kde je láska, tam už kríž viac nie je pohoršením alebo pochabosťou, ale Božou mocou a múdrosťou, ktorá zachraňuje a vykupuje svet duší (1 Kor 1: 22 - 24).

Toto je dôvod, prečo Ježiš hovoril blahoslavenej Matke Tereze, že je Jeho nevestou. Táto láska je manželská a v každej manželskej láske je utrpenie a smrť. A v skutočnej manželskej láske človek nikdy nepočíta obete, strádania a utrpenia, ktoré musí prejsť na dosiahnutie spoločného cieľa. V tomto mystickom spojení spoločným cieľom je spása duší, ktorú Ježiš už viac nemôže dosiahnuť sám bez pomoci a spolupráce svojich blízkych priateľov. Je to ako s elektrinou a žiarovkou. Elektrina potrebuje žiarovku, aby zažiarila. Ježiš potrebuje dôverných priateľov, cez ktorých môže žiariť, cieľom ktorých je spása a posvätenie duší. Čím viac sme zjednotení s Ježišom, tým viac duší je zachránených skrze trpiacu lásku. Sv. Terézia z Lisieux píše vo svojej autobiografii: "... uvedomila som si, že táto láska bola skutočnou hybnou silou, ktorá umožnila ďalším členom cirkvi konať; keby to prestalo fungovať, apoštoli by zabudli kázať evanjelium, mučeníci by odmietli preliať svoju krv. Láska, v skutočnosti, je povolanie, ktoré zahŕňa všetky ostatné; je to vesmír sám o sebe, ktorý zahŕňa všetok čas a priestor ... je večná. Radosťou bez seba som vykríkla: "Ježiš, moja láska! Našla som svoje povolanie a mojím povolaním je láska. V srdci Cirkvi, mojej matky, budem láskou. "

            To, čo bolo pre sv. Teréziu z Lisieux objavom, bolo pre blahoslavenej Tereze z Kalkaty nadiktované a vliate. Nakoniec obe vychádzajú z rovnakého zdroja a pôvodu tejto tvorivej lásky, ktorá pohýna a premôže každého, porazí všetku pomstu a nenávisť. Láska nemôže byť premožená alebo porazená, ale podmaní si všetko a všetkých, vrátane nepriateľov. Potom niet divu, že Ježiš vysvetlil povolanie blahoslavenej Matky Terezy v tých niekoľkých slovách, ktoré vyjadrujú málo, ale obsahujú všetko. V týchto slovách potom máme hnaciu silu, prostriedky a koniec, teda "milovať a trpieť a zachraňovať duše."

Spása duší!

            Spása duší je najvyššie v Ježišovej mysli a srdci. Urobí všetko pre to, aby zachránil dušu, hoci aj nechajúc tých deväťdesiatdeväť na pustatine a ísť za tou, ktorá je stratená (Lk 15: 3-4). Ale On je bezmocný bez ľudských rúk, ktoré by slúžili a ľudských sŕdc, ktoré by milovali. On potrebuje nás, ako my potrebujeme Jeho; bez Neho sme úplne bezmocní.

            Ježiš to objasnil, keď povolal blahoslavenú Matku Terezu a hovoril jej, znova a znova, aby Mu dala duše:

            "Moja maličká, daj mi duše chudobných detí žijúcich na ulici. Ako to bolí, keby si vedela, vidieť tieto chudobné deti pošpinené hriechom. Keby si len odpovedala a priniesla mi tieto duše – vytrhla ich z rúk zla. Keby si len vedela, koľkí maličkí upadajú do hriechu každý deň!"

            Ježiš ide ešte ďalej a hlbšie. Jeho láska a starosť o duše chudobných je taká veľká, že sa ponižuje natoľko, že k nim cíti ľútosť: "Sú ako ovce bez pastiera" (Mt 9: 36 - 37). A opäť Ježiš prosí blahoslavenú Matku Terezu veľmi nežne a pokorne:

            "Moja maličká, poď – poď –zanes Ma do dier chudobných. Poď, buď Mojím svetlom. Nemôžem ísť sám – nepoznajú Ma – a tak Ma nechcú. Ty poď – choď medzi nich, vezmi Ma so sebou k nim. V tvojom obetovaní, v tvojej láske ku, budú Ma vidieť, poznať Ma, chcieť Ma."

            Ježiš chce, aby urobila pár ďalších vecí pre záchranu duší; a to, že má ponúknuť viac obetí, má sa usmievať nežnejšie a modliť vrúcnejšie(viď MFG str. 18). Sú to stále prostriedky na záchranu duší, duší chudobných. Tu sa všemohúci, vševediaci a všadeprítomný Boh skláňa dole, žobrúc od stvorenia, aby mu pomohlo zachraňovať duše. Tu sa všemocný stáva takpovediac  celkom bezmocný, zatiaľ čo zostáva vševediaci a všadeprítomný.

            Dlhé a neprestajné lokúcie neboli dosť na to, aby presvedčili Jeho maličkú. Takže dal svojej milovanej neveste tri vízie, a vo všetkých troch rovnaký koniec: teda, privádzať duše, predovšetkým duše chudobných, k Ježišovi. Dav chce, aby ich blahoslavená Matka Tereza zachránila a priviedla k Ježišovi; Panna Mária chce, aby ich priviedla k Ježišovi a priniesla im Ježiša; a konečne Ježiš zhŕňa žiadosti davu a Panny Márie, k tomu dodáva Svoju vlastnú z kríža, v prítomnosti davu a pred Pannou Máriou:

            "Ja som ťa prosil. Oni(zástupy) ťa prosili a ona, Moja Matka ťa prosila. Odmietneš to pre mňa urobiť – postarať sa o nich – priviesť ich ku Mne?"

            Je veľmi zaujímavé si prečítať, čo Blahoslavená Matka Tereza zakúsila po konečnej a dojímavej žiadosti Ježiša z kazateľnice kríža. Potom v nej stvoril neutíšiteľný smäd, aby pracovala pre spásu duší. Preto píše:

            "Tieto túžby sýtiť túžbu Nášho Pána po dušiach chudobných – (a tiež) po čistých obetách Jeho lásky(Misionároch lásky) – narastajú s každou sv. omšou a Svätým Prijímaním. Všetky moje modlitby a celý deň sú jedným slovom – plné tejto túžby."(MFG str. 19)

            Nasledujúc inšpiráciu(10.9.1946), lokúcie(1946) a vízie(1947), matka napísala zbierku pravidiel počas novény k Duchu Svätému. Úplne prvé pravidlo hovorí o všeobecnom cieli Misionárov lásky, ktorým je "tíšiť smäd Ježiša Krista na kríži po láske a po dušiach." Zakúsila v sebe smäd svojho milovaného ukrižovaného ženícha po dušiach. Od tejto chvíle ona a jej sestry budú neúnavne pracovať pre spásu duší, čo samo o sebe môže uhasiť Ježišov nekonečný smäd na kríži po dušiach. Jeho smäd nie je nikdy úplne uhasený, pokiaľ sú duše, ktoré treba zachrániť. On a jeho milovaná matka Mária budú aj naďalej hľadať šľachetné duše, ktoré budú pracovať v Jeho vinici, pretože "obaja dali všetko, aby zachránili duše." (Pozri MFG str. 109)

            Úzko späté so zachraňovaním duší je nosenie habitov. Tu tiež Ježiš predpisuje, aký habit by mala nosiť ona a jej sestry ako prejav ich zasvätenia a oddanosti službe chudobným. Sú nevestami ukrižovaného Ježiša. A ich habit, teda sárí, by malo byť jednoduché a chudobné, stane sa svätým, pretože to bude Jeho symbol.

Čo chcel Ježiš od blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty?

 

a)     Ježiš chcel: indické rehoľníčky, ktoré by boli obeťami Jeho lásky. Boli by Máriou a Martou; boli by tak zjednotené s Ježišom, aby vyžarovali Jeho lásku na duše.

b)    Ježiš chcel slobodné rehoľníčky zahalené chudobou kríža. 

c)     Ježiš chcel poslušné rehoľníčky zahalené poslušnosťou kríža. 

d)    Ježiš chcel rehoľníčky plné lásky zahalené láskou kríža. 

e)     Ježiš chcel, aby sa obliekala do jednoduchého indického oblečenia ... alebo, rovnako ako jeho vlastná matka ... aby sa obliekala jednoducho a chudobne; chcel, aby sa obliekala do sárí, ktoré by sa nakoniec sa stalo svätým a Jeho symbolom. 

f)     ... Ježiš chcel indické Misionárky lásky. Chcel nielen blahoslavenú Matku Terezu, ale aj sestry, ktoré budú Jeho ohňom lásky medzi veľmi chudobnými, chorými, umierajúcimi, malými deťmi ulice. 

g)    Ježiš chcel ju a všetkých tých, ktorí pracujú s ňou na privádzaní chudobných k Nemu. 

h)     Ježiš chcel ju a všetkých tých, ktorí pracujú s ňou, aby boli obeťami Jeho lásky. 

i)     Ježiš si ju chcel použiť pre Svoju slávu, aj keď vedela, že je najneschopnejšou osobou, slabá a hriešna. 

j)      Ježiš chcel, aby vedela, že si ju vybral, aby bola jeho vlastnou malou nevestou, nevestou Ukrižovaného Ježiša. 

k)     Chcel, aby sa nebála, ale aby mu verila láskyplne, aby mu verila slepo. 

l)      ... Ježiš chcel, aby vedela, že bude veľmi veľa trpieť, pretože je Jeho nevestou, nevestou Ukrižovaného Ježiša. Má znášať mnohé muky vo svojom srdci, tak ako On  a jeho milovaná matka. Obaja dali všetko pre duše. Chcel, aby ona a všetci tí, ktorí budú pracovať s ňou, urobili to isté. 

m)   Ježiš chcel, aby neodmietla toto dôležité a neodvolateľné povolanie v povolaní: milovať a trpieť a zachraňovať duše. 

n)     Ježiš chcel, aby vedela, že existuje mnoho rádov s mnohými sestrami, ktoré sa starajú o bohatých a dobre situovaných ľudí, ale pre Jeho najchudobnejších nie sú absolútne žiadne. Chcel, aby blahoslavená Matka Tereza  a všetci tí, ktorí s ňou pracujú, vyžarovali Jeho lásku na nich. 

o)    Ježiš ju chcel, aby Mu ponúkla viac obetí,  usmievala sa nežnejšie a modlila sa vrúcnejšie. 

p)    Ježiš chcel, aby ho prinášala do dier chudobných, pretože On nemôže ísť sám. Chcel, aby bola Jeho svetlom. Chcel, aby Ho prinášala so sebou, kedykoľvek a kamkoľvek pôjde. Ona a tí, ktorí pracujú s ňou a tak ako ona, by nemali ísť von bez Ježiša. Nemali by ísť  navštíviť kohokoľvek bez Ježiša. Bude to jednoducho strata času. "Pracovali celú noc, ale nič nechytili," (Jn 21) Ježiš chce, aby sme ho nosili so sebou, keď ideme k ľuďom. Túži vstúpiť do ich dier, ich temných a nešťastných domovov. Ako veľa tmavých a nešťastných domovov je v dnešných dňoch! Ježiš tam nevstúpi, pokiaľ nikto neprináša Ježiša do týchto obydlí a na tieto miesta, zostanú temné a nešťastné. Žiadny Ježiš, žiadne šťastie, žiadna radosť, žiadny pokoj, pretože Ježiš je šťastie, radosť, pokoj. Keď je Ježiš chcený a vítaný v rodine, rodina sa stane svätou rodinou. Nazaretská rodina sa stala svätou len preto, že bol Ježiš s nimi. Šťastná je rodina, ktorá spoznáva a víta Ježiša. Chudobní ľudia a všetci ľudia budú vidieť, poznať a chcieť Ježiša prostredníctvom nášho obetovania sa, prostredníctvom našej osobnej, celoživotnej lásky k Ježišovi. 

q)    Ježiš chcel, aby Ho poslúchala veľmi radostne, rýchlo a bez akýchkoľvek otázok ... Povedal jej, že ju nikdy neopustí, ak Ho bude poslúchať. Bez poslušnosti Božej vôli, nech už robíme čokoľvek, bez ohľadu na to, aké veľké a úžasné sa to môže javiť, nebude to mať žiadnu hodnotu. Čo sa počíta a je dôležité, je to, ako sú naše skutky podriadené Božej vôli, ako je Boh oslávený a človek posvätený. Božia vôľa musí byť normou nášho života, bez ohľadu na to, aké ťažké a namáhavé to môže byť. Stojí za to zomrieť ako mučeník, aby sme splnili Božiu vôľu. To znamená, že uprednostníme Božiu vôľu pred svojím životom na zemi. Poslušnosť Božej vôli a láska, ktoré môžu byť proti spôsobom tohto sveta, sú najdôležitejšie veci, ktoré by sme mali uskutočňovať na tomto svete. 

r)      ... chcel Ježiš, aby sa blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty starala o chudobných... privádzala ich k Nemu. Dal jej vidieť hladné zástupy, počuť ich volanie, aby ich zachránila... priviedla ich k Ježišovi. Chcel, aby mala s nimi súcit, pretože chudobní Kalkaty a sveta boli zmorení a sklesnutí ako ovce bez pastiera (CFR Mt. 9: 36 - 38). 

s)     ... Ježiš tiež s Pannou Máriou žiadal blahoslavenú Matku Terezu, aby sa starala o chudobných, privádzala ich k Ježišovi, prinášala im Ježiša. Panna Mária chcela, aby ich blahoslavená Matka Tereza naučila modliť sa ruženec, ktorý pôsobí, že rodiny zostávajú spolu. . "Pretože rodina, ktorá sa modlí spoločne, zostane spolu." Panna Mária sľúbila blahoslavenej Matke Tereze, že Ježiš a ona budú s ňou a jej deťmi a tak strach nemá žiadny priestor, pretože hovorí: "Neboj sa. Ježiš a ja budeme s tebou a s tvojimi deťmi."

 

Boh vám žehnaj.