jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza Charizma Matky Terezy: Vchod do večnosti a vízum do neba
O.Sebastian Vazhakala, MC, 2010

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul.“(Lk 12, 49)
„ Ak je niekto smädný, a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.“(Jn 7, 37)

Toto je jubilejný rok narodenia Blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty. Narodila sa v piatok 26. Augusta 1910. Celý svet sa intenzívne pripravuje na deň  narodenia  tejto drobnej ženy, ktorej srdce horelo takou túžbou  milovať Ježiša, ako ešte nikdy nebol milovaný/z listu Bl. Matky Terezy  biskupovi Ferdinandovi Pereirovi, 25.januára 1947/.

Je to čas hlbokej reflexie, obnovenia a duchovného obohatenia pre mnohých ľudí. Ľudia prichádzajú, aby videli, že charizma Bl. Matky Terezy je nevyčerpateľné  bohatstvo nielen  pre rodinu  Misionárov lásky, ale aj pre všetkých ľudí dobrej vôle, nezávisle od kasty, farby pleti, náboženstva alebo národnosti. Charizma Matky Terezy musí ísť stále ďalej a vychádzať k ľudom.

Charizma Matky Terezy  je v spôsobe nášho každodenného života, je to cesta pokoja a radosti,  brána do večnosti a vízum do neba. Vychováva ľudí pre nebo, aby počuli Ježiša, ako hovorí: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.“ /Mt 25, 31-46/

Charizma Matky Terezy má vieru ako základ, nádej ako hybnú silu, lásku ako cieľ.  Spočíva v hlbokej a neotrasiteľnej viere, lebo Blahoslavená Matka Tereza, MC bola presvedčená od začiatku svojej práce s chudobnými, že to, čo robila, bolo Božie dielo a všetko čo pre nich robila, robila pre Ježiša. Spočíva to na viere, že Boha nakŕmila v  hladných, uhášala Boží smäd v smädných, obliekala Ho s úctou v nahých, poskytovala Mu prístrešie v bezdomovcoch, navštevovala Ho v chorých, starých a opustených, v malomocných, v pacientoch chorých na AIDS, spriatelila sa s Ním a utešovala Ho v uväznených akéhokoľvek druhu.

Je to tak, pretože, čokoľvek robíme komukoľvek,  Kristus to považuje ako vykonané pre neho, nezávisle od toho, či si to tá osoba zaslúži, alebo nie. Každý človek  je Božie dieťa, rešpektovaný a milovaný taký, aký je. Každý človek je stelesnením Božej lásky, je jedno, odkiaľ pochádza, k akému náboženstvu patrí.  Farba pleti a krajina  pôvodu sú náhodné. Pre nás je spoločné bratstvo v jednom jedinom Otcovstve Boha. Kravy môžu mať rozličnú farbu, ale ich mlieko je vždy biele.

Charizma Bl. Matky Terezy je Kristologická. Je to napredovanie  v  živote, misia a služba Ježišovi, lebo v evanjeliu čítame, hlavne u Lukáša : „Duch Pánov spočíva na mne, lebo ma pomazal, aby som doniesol Dobrú zvesť chudobným, poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení na slobodu“... /porovnaj 4, 18-59/.

Je to snaha presadiť do praxe evanjelium podľa Matúša /25, 31-46/. Podobenstvo o poslednom súde sa vzťahuje na Božie kráľovstvo,  ale aj na kráľovstvo, ktoré je ustanovené  tu na zemi. Podobenstvo vysvetľuje a vyjadruje tú istú realitu, pre ktorú sme boli Bohom stvorení, vykúpení Ježišom Kristom, skrze jeho utrpenie, smrť a  zmŕtvychvstanie.

Kontemplovanie tajomstva nášho života nás robí schopnými porozumieť tajomstvu Stvoriteľa, aspoň čiastočne. Boh stvoril všetko pre človeka a človeka pre Boha. Dané skutočnosti sú oknom k Bohu, cez ktoré máme vidieť Božiu prítomnosť a činnosť. Slnko, mesiac, hviezdy na nebi, ovocné stromy, vtáky a ostatné zvieratá, to všetko je tu pre našu potrebu, aby velebili Boha.

Príklad  proroka Daniela a jeho spoločníkov, ktorí boli hodení do pece rozpálenej sedemkrát viac, ako obvykle a následné velebenie Božieho stvorenstva je nad ľudskú schopnosť opísať ho a nad ľudské chápanie. Aj pohanský kráľ bol donútený uveriť v Boha tých troch mužov mimoriadnej viery, horlivosti, oduševnenia a presvedčenia. Pred nimi musel skloniť svoju hlavu v pokore a vyznať svoju vieru v jedného, pravého a jediného Boha Izraela /por. Dan 3, 1-30/.

Charizma Matky Tereza, žitá s vierou, nádejou a láskou, má mnohým zúriacim cisárom a kráľom pomôcť v našej dobe a v každom čase,  skloniť hlavu, ako to mnohí z nich urobili v deň pohrebu Bl. Matky Terezy, v sobotu 13. Septembra 1997, na štadióne Nethaji, Kalkata, India. Boh bude aj naďalej povolávať tých, ktorí sú v očiach tohto sveta hlúpymi, aby zmiatol múdrych, slabých  tohto sveta ako protiklad mocných. To je revolúcia lásky, ktorá dosiahla vrchol na kríži na prvý Veľký piatok. Čo bolo a stále je pre iných pohoršením a hlúposťou, sa stalo a je silou a múdrosťou Boha pre tých,  ktorí sú tichého  a pokorného  srdca.

Charizma Bl. Matky Terezy zapustila korene a klíčila v paradoxoch mesta Kalkaty, ktoré bolo vtedy žumpou ľudskej biedy, nielen v dôsledku  Druhej svetovej vojny, ale predovšetkým kvôli  boju za nezávislosť Indie a jej deleniu, deleniu krajiny na Indiu a Pakistan, založenom na náboženstve a hroznými následkami, ktoré nasledovali po vyhlásení nezávislosti Indie v r.1947.

Milióny utečencov prúdili do preplneného mesta Kalkaty, obsadzovali každý centimeter priestoru, ktorý sa dal nájsť, na chodníkoch a za budovami. Kalkata bolo mesto nahromadenej ľudskej biedy, turbulentné a chaotické. Toto je to mesto, ktoré Ježiš zobral a dal milovanej a požehnanej Matke Tereze, aby  ho premenila svojou láskou a dobrotivou službou, čo aj urobila tak dokonale a svedomito.

Neskôr jej Ježiš ukázal aj iné Kalkaty podobného druhu, tiež odlišné a ťažké, v rôznych častiach sveta. Cez Bl. Matku Terezu dal Ježiš  pochopiť svetu, že Kalkaty sú prítomné všade.

„Najhoršia choroba dnešných dní nie je lepra, alebo tuberkulóza, ani AIDS, ale pocit, že človek je nechcený, ľahostajnosť a odmietnutie.“ Následne Matka Tereza povedala: „Kalkata je všade, stačí sa len pozerať.“ Charizma Matky Terezy pozýva každého z nás jednotlivo vidieť vlastnú Kalkatu, kde chce Ježiš ešte raz otvoriť naše oči, naše srdcia a naše mysle, aby sme pochopili Sväté Písmo. Kalkata nám pomáha uviesť náuku Evanjelia do praxe, aby sa podobenstvá stali opäť živými.

Tu Ježiš hovorí k jednoduchej sestre, ktorú si vyvolil, aby sa stala Jeho nevestou, ktorej zjavil  skutočnosť lásky k Nemu a prijímania Ho v chlebe života, lásky k Nemu a služby Jemu v bolestnom prestrojení najchudobnejších z chudobných.

Tu Blahoslavená Matka Tereza videla hladného Krista, smädného Krista, nahého Krista, Krista ako bezdomovca, chorého a uväzneného Krista, /Mt 25, 31-46/ a začala reagovať s radosťou. Tu, tak ako milosrdný Samaritán /Lk, 10, 29-37/, aj ona videla  zraneného Krista, zostúpila z „ Loretského somárika“, aby splnila Jeho priania. Bola to výzva a požiadavka. Kalkata je Betlehem Misionárov lásky, kde sa Ježiš rodí opäť  a rodí nanovo. Stačí ísť do Shishubhavan 78,  na Bose Road,  kde sú stovky nechcených detí chcené a milované, zachránené od Herodesov dnešných dní. Charizma Matky Terezy nás potom pozýva do svätej rodiny z Nazareta, kde, tak ako Jozef, ktorý vzal dieťa a jeho matku a utiekol do Egypta v tú istú noc, aby zachránil Ježiša, tak aj mnohí ľudia dnes musia urobiť to isté: chrániť, ochraňovať a zachraňovať, obzvlášť nenarodené deti.

„Potrat je najväčší ničiteľ pokoja“ /Bl. Matka Tereza/. Keď sa jedna matka stane Herodesom pre svoje dieťa, čo potom môžeme očakávať vo svete? Ako môžeme očakávať mier vo svete? Ako môžeme mať pokoj vo svojom srdci? Pokoj začína u nás, “Nech je pokoj a nech začína u mňa“! Charizma Bl. Matky Terezy bojuje proti potratom  adopciou. Sestry Misionárky lásky majú domovy pre slobodné matky na celom svete. Charizma Matky Terezy nás dnes pozýva poraziť bič potratov, ale ako?

Charizma Matky Terezy nás pozýva ponúknuť Ježišovi každý vzdych, každý pohľad, každé naše konanie ako akt Božej lásky, aby sme každý deň mohli povedať: „ Zo svojej slobodnej vôle, milý Ježiš, budem Ťa nasledovať kamkoľvek pôjdeš v hľadaní duší, čokoľvek ma to bude stáť, z čistej lásky k Tebe“. To bolo každodenné želanie Bl. Matky Terezy, jej modlitba a jej život. Musí to byť aj našou modlitbou, želaním a životom.

Charizma Bl. Matky Terezy nám pripomína, že Kalkata môže byť v našich vlastných domovoch, ak naše oči vidia a srdcia reagujú tak ako Bl. Matka Tereza odpovedala na požiadavky Ježiša. Ježišova výzva je ponúknutá slobodne a  my sme slobodní  v tom, ako na ňu odpovieme. Ak sa učíme stále viac ponúkať horlivú a nezištnú službu členom našej vlastnej  rodiny bez toho aby sme počítali náklady a  bez nároku na odmenu,  potom sú naše rodiny zaviazané stať sa domácimi svätyňami cirkvi.

Je to možné iba vtedy, ak privítame Ježiša v našich domovoch a premeníme každú rodinu na druhý Nazaret. „Urobte svoje rodiny/spoločenstvá druhým Nazaretom.“ zvykla hovoriť Bl. Matka Tereza

Charizma Matky Terezy nás pozýva, prežívať  intenzívny a nekonečný smäd Ježiša na kríži - a  v Eucharistii - po láske  a dušiach, ako to prežívala ona -  tiež tíšiť Jeho smäd, ako sa ho snažila tíšiť ona so všetkou silou a vitalitou svojho bytia. „Všeobecný cieľ spoločenstva

Misionárov lásky“, píše Bl. Matka Tereza, „je tíšiť Ježišov smäd“. „Žíznim“ volá Ježiš na kríži. Keď Ježiš, zbavený akejkoľvek útechy, zomiera v absolútnej biede, sám, opustený, opovrhnutý, zničený, doráňaný na tele a duši, hovorí o svojom smäde – nie po vode - ale smäde po láske a obeti.

Bl. Matka Tereza pokračuje: „Ježiš je Boh a preto Jeho láska a smäd sú nekonečné. Naším   cieľom je tíšiť nekonečný smäd Boha, ktorý sa stal človekom. Presne tak ako klaňajúci sa anjeli spievajú Bohu nekončiacu chválu, tak aj my, využijúc naše štyri sľuby, absolútnej chudoby, čistoty, poslušnosti a nezištnej lásky k chudobným, neprestávajme tíšiť smäd žízniaceho Boha našou láskou a láskou duší, ktoré Mu prinášame.“

„Tým, že žijeme vrúcnu lásku praktizovaním našich štyroch sľubov, tíšime Ježišov smäd po láske, to znamená, že cez naše vlastné zdokonaľovanie sa, ktoré je cieľom nášho náboženského života, láskou, ktorú požaduje od svojich zasvätených.“

Každý  Misionár lásky má zakúšať tento dvojitý smäd s rovnakou intenzitou ako Ježiš a zdieľať ho tak tesne, ako sa dá, s Ježišovým smädom.  Boh žízni po nás po všetkých a my žíznime po Bohu a po dušiach: „Modlitba je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh žízni po tom, aby sme žíznili po Ňom.“ /KKC č.2560/

Jedného dňa som upevňoval tabuľku so slovami „Žíznim“ na stenu našej kaplnky v Ríme, kde bol kríž. To popoludnie tam s nami bola Bl. Matka Tereza. Prišla, aby sa pozrela, ako to robím. Išla dozadu kaplnky a povedala mi: „ Otec Sebastian, dajte slová „Žíznim“ čo najbližšie k Ježišovým ústam, akoby Vám to hovoril teraz.

Ako som o tom neskôr uvažoval, uvedomil som si, že Ježišov smäd po láske a dušiach nie len nekonečný ale aj večný. Ježišov smäd sa dnes len zväčšuje, nakoľko treba tak veľa  čistej  lásky, lebo v dnešnom svete žije a zomiera tak veľa duší v duchovnej  chudobe, núdzi a biede.

Ježiš si vyvolil  Bl. Matku Terezu a dal jej okúsiť tento  silný smäd, ktorý sa rozšíril ako oheň po krajinách a cez moria. My všetci zdieľame jej smäd a tvrdú prácu, aby sme tíšili Ježišov smäd tým, že budeme rásť vo svätosti a verne vytrváme v našom povolaní do konca. O to sa modlím a prosím o modlitby všetkých. „Boh vám žehnaj“