jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza Vnúča Matky Terezy
O.Sebastián Vazhakala, MC

Pri narodení prvorodeného dieťaťa si môžeme položiť otázku: Kto je šťastnejší, matka alebo stará matka? Z teoretického hľadiska odpoviem, že matka. A je to rozumnejšie a logickejšie. Samozrejme hovoríme tu o dobrých matkách a starých matkách.

            Videl som veľa starých mám, ktoré sa predtým cítili neužitočné a ktoré boli znovu prebudené a omladené príchodom vnúčatka. Moja osobná skúsenosť s mojou starou mamou(maminou mamou) je v mojej pamäti stále veľmi živá a jasná, aj keď už odvtedy prešlo pol storočia. Moja mama ma veľmi ľúbila a jej láska k nám by sa nedala odmerať žiadnym meradlom kvantity, ani by sa nedala s ničím porovnať. Ale predsa moja stará mama, ktorá mala viac času,  ma tiež ľúbila a sa starala o moje potreby vo svetle svojich väčších skúseností. Láska a starostlivosť mojej starej mamy dosiahli v tomto období vrchol zrelosti a tak mi mohla ponúknuť tak veľa, zatiaľ čo moja mama bola zamestnaná množstvom práce v domácnosti a starostlivosťou o dve staršie deti – 6 a 3-ročné. Stále si pamätám ako ma stará mama učila modliť sa, hlavne prežehnať sa, Zdravas Mária…, atď., jednoduché modlitby, ktoré sa učíme srdcom, len čo sme schopní učiť sa naspamäť. Kým moja mama sa modlievala najmä ráno a večer, vídaval som starú mamu, ako sa často modlí ruženec počas dňa, až pokiaľ nezomrela a toto som neskôr vídaval robiť aj moju mamu, keď sme už boli väčší a nezávislí.

Domov, sladký domov, je našou prvou školu, v ktorej sa učíme. Práve tu začína najzákladnejšia a podstatná stavba nášho života, od ktorej závisí celý zvyšok života. Starí rodičia, zvlášť staré mamy hrajú jedinečnú a nepostrádateľnú úlohu v základnom období života dieťaťa. A ak je nejaká šanca využiť ich pomoc, nemala by byť odmietnutá, alebo blokovaná.

            Na druhej strane, prítomnosť vnúčat robí život starých rodičov užitočnejším a zmysluplným. Deň sa pre nich stáva kratším a ich život je naplnený a bohatý. Cítia nový zmysel života. V tomto je liek na mnohé problémy staroby: fyzické, psychické a aj morálne.

Môj zámer pri opisovaní vzťahu medzi rodičmi a starými rodičmi, pri výchove a formovaní detí je dvojaký:

a)     Prinajmenšom Laickí misionári lásky by mali starých rodičov povzbudzovať, aby boli viac a viac blízko nich, ich detí a ich rodiny. Rešpektovať názor rodičov je duchovná povinnosť: „Cti otca svojho i matku svoju.“ Je jedno z desiatich Božích prikázaní.

b)    Druhý dôvod je trochu odlišný a môže vyzerať na prvý pohľad trochu neuveriteľný, hoci to tak nie je. Odvolávam sa na našu Rodinu Misionárov lásky, založenú Matkou Terezou. Matka Tereza je zakladateľkou Rehole Misionárov lásky: aktívnych a kontemplatívnych Sestier, aktívnych a kontemplatívnych Bratov a Otcov. Hnutie Laických misionárov lásky, na druhej strane, je vnúčaťom Matky Terezy. Ako milujúca a starostlivá stará mama bola Matka Tereza prítomná pri jeho narodení na Via s. Agapito 8, Rím, 16. apríla 1984 a prejavovala skutočný záujem o jeho rast a vývin, hlavne po jeho krste v rímskej diecéze  J.E. kardinálom Polettim 25. februára 1987. Hovorila o Laických misionároch lásky kedykoľvek, keď to považovala za vhodné. Dala kópie schválených Stanov rozličným osobám, vrátane katolíckych kráľov Belgicka a Španielska. Rozprávala o tom vhod i nevhod.

            Dieťa sa cítilo šťastné, v bezpečí a v pohodlí náručia starej mamy a stará mama bola hrdá na vnúča a brávala ho so sebou kamkoľvek išla. Nikto nežiarlil, ale nechali dieťa so starou mamou namiesto toho, aby na ňom lipli a žiarlivo si ho nechávali pre seba.

            Táto láska a náklonnosť spojená s úplnou slobodou zapríčinila, že ľudia pochopili pôvod a príbuznosť a vzťah s kontemplatívnymi Misionármi lásky bratmi nesprávne. Jasne a jednoducho povedané, hnutie Laických misionárov lásky je odnožou Misionárov lásky, kontemplatívnych bratov a preto je milovaným vnúčaťom Matky Terezy. Tým, že bolo ešte stále dieťaťom, stará mama k nemu cítila výnimočnú lásku, náklonnosť a nežnú pozornosť a toto bol ďalší prejav Božej prozreteľnosti voči Laickým misionárom lásky.

Teraz sa pozrime na niektoré z lekcií Matky Terezy vyučovaných počas rokov:

• Rodina, ktorá sa modlieva spolu, ostáva spolu.
• Nie je dôležité, ako veľa toho urobíš, ale dôležité je, koľko lásky do toho vložíš.
• Preto rob obyčajné veci s mimoriadnou láskou, jednoduché veci s veľkou láskou.
• Keď vidíš, že niekto je v núdzi, nepýtaj sa, čo iní urobia, alebo neurobia, ale spýtaj sa sám seba: Čo môžem urobiť ja? A potom to urob.
• Čo môžeš urobiť teraz a dnes, neodkladaj na zajtra.
• Nie sme sociálni pracovníci, i keď robíme sociálnu prácu. Čokoľvek robíme, robíme to pre Ježiša. „Urobili ste to pre mňa?" Všetko, čo robíme, je pre Ježiša. Je to Ježiš, ktorému slúžim v chudobných. Je to Ježiš, ktorému slúžim 24 hodín denne.
• Nech vaša rodina je ďalším Nazaretom. Modlím sa za vás, aby ste urobili váš domov ďalším Nazaretom, kde modlitba a práca, láska a obeta budú napĺňať vaše dni.
• Potrat je najväčším ničiteľom pokoja. Ak matka dokáže zabiť svoje vlastné dieťa, čo bráni, aby sme sa nemohli zabíjať navzájom?
• Na druhej strane, diela lásky sú dielami pokoja a radosti. Bojujeme proti potratu adopciou.
• Misionári lásky a Laickí misionári lásky sa navzájom dopĺňajú. Je to nádherné, že my Misionárky lásky a vy Laickí misionári lásky sa navzájom dopĺňame. To čo my robíme v štvrtiach chudobných, možno vy nemôžete robiť. Čo však robíte vy v rodinnom živote vo vašich domovoch, nemôžeme robiť my. Ale vy aj my robíme spolu niečo nádherné pre Boha.
• Čím si pokornejší, tým ľahšie je pre teba odpustiť a zabudnúť. Pokora a činorodá láska sú prostriedkami, ktorými sa podobáme na Boha.
• Je ľahšie porozumieť veľkosti Boha, ale je ťažšie pochopiť pokoru Boha, hlavne celé tajomstvo vtelenia.
• Nezáleží na úspechu, ale na vernosti. Častokrát naše úsilie skončí veľmi zle, ale nemali by sme súdiť podľa tohto kritéria. Je veľmi dôležité ostať verným.
• Buďte jedno srdce plné lásky v Ježišovi a Márii.
• Buďte pokorní ako Mária, svätí ako Ježiš a „všetko len" pre Ježiša prostredníctvom Márie.
• Majte vždy vo svojich srdciach radosť z Ježišovej lásky a podeľte sa o túto radosť s každým koho stretnete.
• Neprestávajte sa modliť, aby sme nepokazili Božiu prácu.
• Vernosť v malých veciach vás privedie k Ježišovi.
• V tichosti srdca hovorí Boh. Ako Panna Mária si uchovajme ako poklad Božie slovo v našich srdciach a premýšľajme o ňom v tichu viery.
• Prijímajte, čokoľvek čo Vám On dáva a dávajte, čokoľvek berie, s veľkým úsmevom. Pretože Boh miluje veselého darcu. A radosť je neomylný dôkaz prítomnosti Boha.
• Skúšky a pokušenia sú však Ježišovým bozkom, znakom, že ste k Nemu prišli tak blízko, že vás môže pobozkať. 

Mohol by som pokračovať s jednoduchým, ale hlbokým učením našej milovanej Matky Terezy, ktorú sme všetci mali radi, a ktorá milovala každého bez výnimky, ešte aj vtedy, keď cítila veľké utrpenie a bolesť. Bola tak ochotná vykonať hocijakú obeť pre to, aby človek uvidel svoju hodnotu a ľudskú dôstojnosť,  nezávisle od toho, aké náboženstvo človek vyznával, z akej krajiny on či ona pochádzali, alebo akej farby pleti boli. Učila svet, že štandard posudzovania ľudí nie je založený na ekonomickom statuse, pretože človek je dôležitejší tým, kým je, než tým, čo má. Boh sám je najmocnejší zo všetkého bytia, pretože Boh je jednoducho Láska. A nie je nič silnejšie ako láska, či už na tomto svete a vo svete, ktorý príde.

            Na konci Láska zvíťazí. Každé koleno sa zohne pred silou Lásky. Stalo sa to na pohrebe Matky Terezy 13. septembra 1997, keď svetoví vodcovia a vládcovia prišli, aby si uctili telo 87-ročnej starej ženy, ktorá stelesňovala lásku pre všetkých bez ohľadu na kastu, farbu, vyznanie, národnosť alebo postavenie. Na konci bude víťazom Láska sama.

            Do svojho posledného dychu sa Matka Tereza modlila: Každý môj povzdych, každý pohľad, každý skutok bude skutkom Božej lásky. A všetko, čo urobím, bude milý Pane, pre tvoju Lásku. Vezmi si moje srdce a udržiavaj ho pravdivým, prameňom uzavretým k všetkému okrem Teba. Je ešte niečo, čo som dnes neurobila pre Teba?

Pretože toto bola modlitba srdca našej milovanej Matky Terezy, žízniaceho po Bohu a po dušiach, nech sa tiež stane našou modlitbou, aby tiež udržiavala našu túžbu po Bohu a po dušiach. Tak ako naša milovaná Matka Tereza, milujme a slúžme tiež Ježišovi v najchudobnejších z chudobných tak, ako ešte nikdy nebol milovaný a ako Mu neslúžil ešte nikto predtým.

Boh Vám žehnaj