jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza List sestre Preme

20.januára 2015
O. Sebastián Vazhakala, MC

"Chcem sa stať svätou  hasením Ježišovho smädu po láske a po dušiach.
A je tu ďalšia veľká túžba, dať matke Cirkvi mnohých svätých z našej Spoločnosti.
Toto sú jediné veci, za ktoré sa modlím, pracujem a trpím. Prosím, modlite sa za mňa, aby som splnila Jeho túžbu, pokiaľ ide o našu Spoločnosť a o mňa."
(Bl. Matka Tereza, MC)


Drahá sestra Prema.

            Nech je milosť a pokoj Pána s Vami, so všetkými Vašimi sestrami a hlavne sa všetkými účastníkmi Kapituly. Ste takmer v predvečer osláv 10. generálnej kapituly Misionárok lásky.

            V nedeľu 1.2.2015 je pre vás veľký deň vďakyvzdania nielen za Schvaľovací dekrét, ale predovšetkým za posledných päťdesiat rokov fenomenálneho rastu a rozšírenia sa Spoločnosti uprostred mnohých skúšok, útrap a mnohých iných foriem utrpenia a dokonca aj prenasledovania. Prešli ste cez oheň a záplavy. Voda vás nepotopila, oheň vás nespálil, pretože Pánova ruka bola pri každej z vás. Boh zjavil, Boh spasil, Boh oznámil (Iz 43: 1b-13). Požehnané buď meno Pánovo!

            Obetujeme v tento deň špeciálnu svätú omšu vďakyvzdania, pokiaľ možno spoločne so všetkými Misionármi lásky v Ríme, aby sme vzdali vďaku Bohu s vami a modlili sa za vás, aby slávenie Generálnej kapituly bolo pre vás hlbokou turíčnou skúsenosťou a novými Turícami pre celú rodinu Misionárov lásky.

            Celá Kapitula je svojím spôsobom "veľkým vďakyvzdaním" za rozmanité a bohaté požehnanie od Boha. Bolo by dobré mať aj Deň odprosenia a nápravy za mnohé nevery, zanedbania, opomenutia a nedbalosti, pre nedostatok ducha chudoby, jednoduchosti, čistoty, poslušnosti a lásky a ďalších cností radosti, vďačnosti, atď ..

            Modlime sa k Duchu Svätému, aby nás obnovil: Duch Svätý, Duch živého Boha obnovuj nás, najmä všetkých, ktorí sa spoločne zhromaždili na Kapitule vo večeradle; roztápaj nás, formuj nás, napĺňaj nás a použi si nás. Nie ste vo večeradle sami, , ale ste s Pannou Máriou a s apoštolmi, Bl. Matkou Terezou, MC a s celým nebeským dvorom a osobitne s našou komunitou Misionárov lásky v nebi.

            Sila a vitalita vašej Spoločnosti nezávisí len od počtu členov, ktorých máte a ako dobre ste organizovaní a aké účinné sú všetky vaše práce. Skutočná sila kongregácie rodiny Misionárov lásky spočíva v počte svätých, ktorých máme v našej rodine Misionárov lásky. "V súčasnej dobe máme obrovskú potrebu svätých, za ktorých musíme vytrvalo prosiť Boha." (VC 35: 3).

            "Cirkev vidí vo vyznávaní evanjeliových rád špeciálnu cestu k svätosti ..." (tamtiež). Vo Vita consecrata(Zasvätený život), v bodoch 35 - 40, sa slovo "svätosť / svätý" objavuje asi dvadsať krát. Ak by sme jednoducho vzali slovo "svätý", ktoré má štyri písmená(v angličtine), tieto písmená by mohli znamenať niektoré zo základných prvkov nášho náboženského života. Prvé písmeno v slove "svätý" je "H", ktoré by mohlo znamenať pokoru(Humility). Vieme, že  v Cirkvi nie sú pyšní svätí, kanonizovaní a uctievaní. Druhé písmeno je "O", čo môže znamenať poslušnosť(Obedience), čo je sľub, ktorí by mal každý rehoľník urobiť a vykonávať. Tretie písmeno "L", čo môže znamenať dvojakú lásku k Bohu a k blížnemu, pretože toto písmeno má tiež dve dimenzie, vertikálnu a horizontálnu. Sú ako dve krídla vtáka. Žiadny vták môže lietať len s jedným krídlom. Žiadna ľudská bytosť nemôže byť zachránená bez tejto dvojakej lásky, s ktorou letíme k Bohu. Tu môžeme ľahko pochopiť Matúšovo evanjelium 25: 31 až 46. Táto dvojaká, neoddeliteľná láska je spojená a zlúčená do všetkých našich myšlienok, slov, konania, správania a postojov. Je to ako soľ v potravinách. Posledné písmeno slova "svätý" je "Y", ktorý by mohlo znamenať túžbu(Yearning) po Bohu. "Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša túži po Tebe, môj Bože" (Žalm 42 : 1. a nasl.). Podľa svätého Augustína, bez tejto túžby po Bohu nie je žiadna modlitba. Identifikuje modlitbu s túžbou ľudského srdca po Bohu.

            V slovnej zásobe Misionárov lásky máme ďalšie slovo: "Smäd". Nakoniec tieto slová sú podobné, ako "túžba", zhodujú sa s našou vnútornou skúsenosťou a našou túžbou po Bohu. Bl. Matka Tereza, MC  napríklad napísala:

            "Príťažlivosť Najsvätejšej sviatosti bola časom tak veľká. Túžila som po svätom prijímaní. Noc čo noc sa spánok vytrácal a len tráviť tie hodiny v túžbe po Jeho príchode. Začalo to v Asansole vo februári a teraz každú noc na jednu alebo dve hodiny, všimla som si, že je to v čase od 23:00 do 01:00, rovnaké túžby prerušujú spánok."

            Okrem toho, Vita consecrata označuje naše povolanie k zasvätenému životu jednoducho ako povolanie v prvom rade k svätosti. Hovorí:

            "Výzva k svätosti je prijímaná a možno ju pestovať len v tichu adorácie pred nekonečnou nadprirodzenosťou Boha..." (38: 1).

            Našou snahou teda nie je len mať mnoho povolaní, ale mať svätých a vrúcnych členov a táto snaha sa stáva čoraz ťažšou. V knihe Sudcov vidíme príklad Gedeona a tridsaťdvatisíc mužov. Z tridsiatich dvoch tisícov mužov bolo len tristo mužov pripravených chlípať vodu jazykom, ako pes líže, a ktorých potom postavil osve. Iba tristo mužov bolo pripravených robiť to tak, ako to chcel Boh. Boh povedal: "S tristo mužmi, ktorí lízali, vás chcem vyslobodiť a Madiánčanov dať do tvojej ruky." (porov. Sudcovia 7: 1-8). Boh chce, aby sme boli pokorní a poslušní bez akýchkoľvek otázok. Ježiš povedal: Bl. Matke Tereze MC: "Poslúchaj ma radostne, poslúchaj ma rýchlo a poslúchaj ma bez akýchkoľvek otázok."

            Vďaka Bohu, máte veľa sestier, ktoré žili veľmi svätý život a išli domov k Bohu poznačené znakom viery, pokory a lásky, počnúc našou zakladateľkou Bl. Matkou Terezou MC a mnoho ďalších. Máte veľa skrytých svätých, ktoré žijú v rôznych komunitách, ktorých svätosť života je známa iba Bohu. Vo večerných hodinách života, keď sa objavíme pred Bohom, budeme súdení podľa lásky, ale tiež zažijeme veľa prekvapení.

            Vaša generálna kapitula je časom, kedy treba načúvať Bohu v modlitbe a načúvať Bohu  vo vzájomnom načúvaní si s láskou, trpezlivosťou a úctou, aj keď niekedy to môže byť veľmi ťažké a náročné. Je čas skúmať spoločne tajomstvo a zázrak, ktorým je Spoločnosť Misionárok lásky!

            V porovnaní s mnohými tradičnými rádmi a kongregáciami je vaša história krátka, ale veľmi intenzívna a vaša charizma je stále veľmi svieža. Rast a expanzia boli veľmi rýchle; ich dôsledky majú pozitívne aj negatívne aspekty a nejakým spôsobom možno tu a tam za ne platíte. Napriek tomu je to pre mňa zázrak Božej lásky a nežnej starostlivosti. Predstavte si, že máte takmer 5200 sestier so sľubmi, nepočítajúc novicky a kandidátky. Vaše sestry sa nachádzajú vo viac ako 760 domoch v asi 140 krajinách, vrátane tých, ktoré sú v drsných, ťažkých a nebezpečných podmienkach, kde si vaše sestry radostne vyberajú zostať s chudobnými a zomrieť pre Krista, poskytujúc im horlivú a nezištnú službu. (Pozri Sr. Prema MC List P. Sebastianovi MC 16. júla 2014). Váš rast bol fenomenálny. Vďaka Bohu! Je bezpodmienečne nutné poďakovať na kolenách prozreteľnému Bohu a Otcovi s pozdvihnutými rukami.

            Okrem toho sa rýchlo rozrastá komunita v nebi , ktorá sa bude nepretržite modliť za komunitu na zemi a chudobných a trpiacich ľudí, ktorým slúžite.

            Zatiaľ, čo ďakujete Bohu za minulosť, ste povolaní žiť súčasnosť s radosťou a nadšením. To je zásadné pre všetkých členov a pre celú rodinu Misionárov lásky. Ostatné vetvy, najmä my, kontemplatívna vetva bratov a Laickí misionári lásky, čerpáme inšpiráciu a silu z vás, ktoré žijete tak blízko pri Ježišovi, ktorý je srdcom a dušou nášho spôsob života Misionárov lásky a apoštolátu. Ježiš je vinič a my sme ratolesti.

            Každá rehoľa sa skladá z dvoch prvkov, ktoré ju tvoria: inštitucionálny a charizmatický.

            Je našou povinnosťou zabezpečiť, chrániť, brániť, rozširovať a prehĺbiť charizmatický aspekt (Canon 578). Ako inštitucionálny, tak aj charizmatický aspekt musia závisieť na inštitucionálnej a charizmatickej cirkvi. Samotná podstata Cirkvi je inštitucionálna a charizmatická. Je to v cirkvi, s cirkvou, a pre cirkev, že Boh dáva charizmu jednotlivcovi alebo skupine pre dobro celej cirkvi a sveta, slúžiť cirkvi novým spôsobom tým, že slúžime božiemu ľudu ... a pre nás, predovšetkým slúžiť najchudobnejším z chudobných.

            Sme s cirkvou (sentire cum Ecclesia). Sme pre cirkev. Sme v cirkvi. Cirkev je naša matka a učiteľka (Mater et Magistra).

            Drahá sestra Prema, rád by som Vám poďakoval v mene a za Laických misionárov lásky (LMC) na celom svete za neoceniteľnú a stálu pomoc, ktorú Vy a mnohé Vaše sestry poskytujete Laickým misionárom lásky. Nemáte tušenie, ako veľmi Laickí misionári lásky  nielen oceňujú svoje povolanie v povolaní, ale sú povzbudení, aby vyvinuli maximálne úsilie, aby sa stali lepšími a svätejšími a aby urobili zo svojich rodín domáce svätyne cirkvi.

            Ešte raz by som tu chcel pripomenúť list našej blahoslavenej Matky Terezy z Kalkaty napísaný v Asansole niekedy na začiatku marca 1947. Chcel by som tu citovať časť listu, aj keď mnohí z vás ho vedia naspamäť. Tento list bol napísaný jeho excelencii arcibiskupovi Ferdinandovi Perierovi SJ. Bl. Matka Tereza chcela, aby arcibiskup povedal všetko Svätému Otcovi pápežovi Piovi XII. Z jej vlastných slov:

            "Vaša Milosť, povedzte všetko Svätému otcovi. Povedzte mu, že Inštitút bude zvlášť slúžiť jednote a šťastiu rodín – ktorých život mu tak leží na srdci. Povedzte mu o nespočetných rozvrátených rodinách tu v Indii, v Kalkate, na celom svete. - Tieto nešťastné domovy majú byť šťastnými – náš Pán odo mňa a od sestier chce, aby sme do ich temných domovov prinášali Ježiša, aby sme dali naše životy ako obety za domovy. Našou chudobou, námahavou prácou a húževnatosťou vojdeme do každého domu - zhromaždíme malé deti z týchto nešťastných domovov ... "

            Laickí misionári lásky, zatiaľ čo ďakujú Vám, Sr. Prema MC a sestrám, ktoré im pomáhajú rásť vo svätosti a vytrvať v ich povolaní Laických misionárov lásky, by Vás chceli požiadať, aby ste sa Vy a Vaše sestry aj naďalej modlili za nich a pomáhali im akokoľvek je to možné a potrebné tak, aby sa stali lepšími a svätejšími a pracovali pre "jednotu a šťastie rodinného života", podľa vzoru Svätej rodiny z Nazareta.

            Chcel by som uzavrieť tento list slovami pápeža Františka všetkým zasväteným osobám, napísanými 21. novembra 2014: "Táto nádej nie je založená na štatistikách alebo úspechoch, ale na Tom, v Ktorého sme vložili svoju dôveru (CF . 1Tim 1: 2), v Toho, Ktorému nie je nič nemožné (Lk 1:37). To je nádej, ktorá nesklame; to je nádej, ktorá umožňuje zasvätenému životu, aby písal dobre svoju bohatú históriu i do budúcna. Do tejto budúcnosti musíme vždy pozerať, uvedomujúc si, že Duch Svätý nás poháňa, aby mohol s nami aj naďalej robiť veľké veci. "

Láska a modlitby. Boh vám žehnaj.