jtemplate.ru - free extensions for joomla

Holy Family icon

„Svätosť nie je luxus pre niekoľkých ľudí, ale obyčajná povinnosť pre vás a pre mňa.“  ~Matka Tereza Pôvod a história
O. Sebastian Vazhakala, MC

V decembri 1981 prišla za mnou do nášho domu na Via S. Agapito 8 v Ríme skupina  spolupracovníkov s tým, že už majú dosť štruktúrovanej Cirkvi a že chcú patriť do Cirkvi Matky Terezy. Usadil som ich a po pár otázkach som zistil, že im chýba pravý katechizmus. Tak sme sa začali stretávať každý piatok od 800do1000 hod. večer. Tieto stretnutia sme viedli vo veľkej slobode a otvorenosti. Vymieňali sme si názory, myšlienky a ideály inšpirované tým, čo zastávala Matka Tereza a Misionárky Lásky. Tiež som im povedal, že neexistuje žiadna cirkev Matky Terezy a ona nie je zakladateľkou novej Cirkvi, ale náboženskej kongregácie schválenej a uznanej predstavenými Cirkvi; a to znamená, že keby na prvom mieste biskup z Kalkaty, a tiež Propaganda Fidei v Ríme nedali povolenie, nemohla by vykonávať to, čo robí a kongregácia by neexistovala. Je skutočnou a vernou dcérou Cirkvi, ktorá rozpoznala Božie volanie a odpovedala Bohu cez a prostredníctvom Cirkvi.

Skupina sa stretávala viac ako dva roky. Počet stále narastal. Bolo nás okolo 25. Z tejto modlitebnej skupiny vyjadrili dvaja muži a dve ženy túžbu patriť k Misionárom Lásky užšie, nejakým sľubom, hoci boli laikmi. Premýšľali sme o tom, modlili sa a rozhodli sme sa urobiť nejaký druh sľubov…, hoci museli byť právne súkromné. Napísal som  formulu a pomenoval skupinu „Nazaretské Rodinné Hnutie“. Určili sme dátum sľubov na utorok v Svätom týždni, 16. apríla 1984, v našej kaplnke v Ríme.

Keď bolo všetko pripravené, šiel som za Matkou Terezou do domu sestier v Casilina a vysvetlil jej náš popoludňajší program. Súhlasila, že ochotne príde a pridá sa k nám pri slávení Eucharistie. Zaujala miesto blízko tých štyroch, čo skladali sľuby. Tiež im dala podpísať sľuby pred oltárom, potom sme sa podpísali aj my s Matkou Terezou. Všetci sme boli šťastní, hoci sme nevedeli, čo budúcnosť môže ukrývať. Po slávnosti Matka, štyria, ktorí zložili sľuby a ja sme išli za kňazom farnosti, Donom Isidorom Del Lungom a povedali sme mu o našich sľuboch, aj o existencii novej skupiny v jeho farnosti. Dostali sme jeho požehnanie a vrátili sme sa domov, kde sme mali občerstvenie. Matka prehovorila k Bratom s veľkou radosťou. Hovorila o dôležitosti povzbudzovať rodiny, aby sa spolu modlili: „Rodina, ktorá sa spolu modlí, ostáva spolu. Ak sú laici tak lační po Bohu, o čo viac by sme mali my Misionári Lásky, hlavne vy, kontemplatívni Bratia, byť lační a smädní po Bohu. Modlite sa Bratia, aby sme nekazili Božiu prácu a ostali verní našej Charizme.Je lepšie, aby Kongregácia umrela skôr ako ja, akoby mala upustiť od ducha chudoby a jednoduchosti. Naša chudoba je veľký dar. Pre nás chudoba znamená slobodu. Modlime sa k našej Panej. Hoci bola vyvolenou Matkou Boha, vo svojich očiach bola len jednoduchou služobnicou Pána, ktorá sa ponáhľala starať sa o sesternicu Alžbetu. Máme sa od Nej veľa čo učiť. Vy muži musíte obzvlášť priľnúť k našej Panej. Často sa modlite: Mária, Matka  Ježišova, buď mojou matkou práve teraz“. Keď skončila, dali sme si čaj a vzali sme ju späť do Casilina.

26. máj 1985. Názov „Nazaretské Rodinné Hnutie“ sa zmenil na „Laickí Misionári Lásky“.

O niekoľko mesiacov bolo všade veľa domnienok o novom Hnutí a pre niektorých z nás bolo ťažké vysvetľovať ľuďom, o čom to všetko je; okrem toho nemali sme žiadne spísané stanovy. Náš názov znel zvláštne, pretože nevyjadroval priamo a okamžite vernosť hnutia rodine Misionárov lásky. To nás viedlo k zmene mena na „Laickí misionári lásky“. Avšak chceli sme mať úplné schválenie a podporu Matky Terezy predtým, ako sme tak urobili. A tak v deň „Zoslania Ducha Svätého“, v nedeľu 26. mája 1985, po dlhom rozhovore a diskusii, Matka Tereza nakoniec šťastne prijala nový názov Hnutie Laických misionárov lásky. Každý bol nadšený touto zmenou, lebo tento názov priamo poukazuje na vernosť celej rodine Misionárov Lásky. Bol to skutočný dar Svätého Ducha v tú turíčnu nedeľu roku 1985.

Hoci sme teraz mali pre naše Hnutie lepší názov, stále sme nemali jasne určené pravidlá alebo stanovy pre svojich členov. Mnohí začali požadovať dobre definované pravidlá, cez ktoré by mohli uskutočňovať túžby svojho srdca hasiť Ježišov smäd na kríži po láske ich vlastných duší a všetkých najchudobnejších z chudobných, ktorým sa cítili povolaní slúžiť.

Existuje konfrontácia dvoch druhov času: nášho a Božieho. V gréčtine slovo „Chronos“ znamená postupné plynutie, pokým „Kairos“ znamená vhodný čas, alebo Boží čas. Ubehli týždne, mesiace. Bolo pre mňa ťažké napísať pravidlá pre laikov, pretože som duchovný a kňaz. Modlil som sa k Svätému Duchu a Svätej Rodine, aby mi pomohli sformulovať pravidlá pre Laických misionárov lásky a napokon pomoc prišla. Od septembra 1986 do februára 1987 som venoval najviac svojho času a energie písaniu týchto Stanov.

Veľmi som sa pasoval, čítal a premýšľal, sústredil som sa predovšetkým na najnovšie učenie Cirkvi týkajúce sa rodiny; inými slovami, čo dnes naša Matka Cirkev očakáva od a pre laikov. Na svoje prekvapenie som objavil toľko materiálov, až som sa toho takmer zľakol. Čudoval som sa koľkí laici skutočne žili podľa očakávaní Cirkvi a ako málo laikov pozná svoje vznešené povolanie a misiu v súčasnom svete, kde žijú a pracujú. Preč sú tie časy, keď Cirkev z princípu brala do úvahy len svätosť duchovných, kňazov a hodnostárov v Cirkvi. Druhý Vatikánsky koncil prízvukoval jasnejšie a veľmi presvedčivo univerzálne povolanie k svätosti, určené pre všetkých ľudí dobrej vôle, laikov, aj duchovných. Matka Tereza opakovane prízvukovala vo svojich príhovoroch, že „svätosť nie je viac považovaná za výsadu  hŕstky ľudí, ale je jednoducho povinnosťou každého kresťana“. Sme teda povinní, aby sme sa usilovali o svätosť. „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“  (Mt 5,48).

Stanovy Laických misionárov lásky boli napísané vo svetle takého poznania a spoľahlivého učenia Cirkvi. Pre niektorých môžu byť požiadavky v Stanovách nad ich sily. V skutočnosti je svätosť vždy niečo nad sily jednotlivca. Bez Božej pomoci, ktorá keď je hľadaná, nikdy nebude chcieť, nikto  nemôže dosiahnuť sám  žiadnu úroveň dokonalosti. Ježiš to vedel, keď pozýval ľudí „byť dokonalými, ako je dokonalý váš nebeský Otec“, že nikto z nás nikdy nedosiahne takú výšku dokonalosti, a predsa On chce, aby sme sa o to pokúsili; nikto si nikdy nemôže myslieť, že dosiahol svoj cieľ bez ohľadu na to, akým dokonalým sa stal, stále je ďaleko od dokonalosti nášho Otca. Potom tu neostane miesto pre žiadnu pýchu alebo alebo samoľúbosť alebo znechutenosť.

Naše pravidlá Laických misionárov lásky ponúkajú veľmi vysoký ideál, o ktorý sa musíme usilovať každý deň. Musíme ísť krok za krokom držiac sa rúk Ježiša, Márie a Jozefa, sprevádzaní Svätým Duchom a nie našimi pocitmi a obavami. Náš Boh je všemohúci, to znamená všemocný. On je vševediaci, to znamená, že vie všetko a je všadeprítomný, to znamená, že je prítomný všade. Je to náš Boh, ktorý nás neopúšťa ani na zlomok sekundy. Takže, drahí Laickí misionári lásky, nebojte sa. Ježiš je tu, aby nám pomáhal, posilňoval nás, sprevádzal nás; a Svätá Rodina je náš vzor pokory, milosrdenstva, tichosti a modlitby. Všetky tri osoby Svätej Rodiny sú veľmi osobité. Spôsob, ako milovali jeden druhého, pomáhali si, vzrastali vo svätosti, boli jedineční a príkladní pre všetky rodiny sveta a hlavne pre všetky generácie Laických misionárov lásky.

Vďaka Bohu, že tak, ako každý živý organizmus, ktorý rastie a rozmnožuje sa, Laickí misionári lásky tiež rastú a rozvíjajú sa v tieni stromu – kríža. Ťažkosti, skúšky a narastajúce bolesti, prijaté s pokojom, tichosťou a láskou sú nepostrádateľnými zložkami pre stabilitu a silu, pre prinášanie ovocia v hojnosti pre Pána a pre Jeho slávu.  Ježišov smäd na kríži po láske duší nemôže byť uhasený bez modlitby, obety a bez milujúceho záujmu a služby v pokore a milosrdenstve.

Laických misionárov lásky môžeme nájsť na všetkých kontinentoch sveta vo väčšom aj menšom počte. S Božou pomocou a za asistencie mnohých kňazov a zasvätených osôb už existujúce skupiny rastú vo svätosti a počtom, na iných miestach vznikajú nové skupiny s pomocou sestier Misionárok lásky a pod vedením svätých a horlivých kňazov, ktorých voláme Duchovní sprievodcovia. Vďaka všetkým, ktorí nám všemožne pomáhajú.

Rád by som sa stretol s každým jedným Laickým misionárom lásky a chcel by som povzbudiť každého jedného z vás, pomodliť sa s Vami. Chcem Vám povedať, že Ježiš, náš Pán Vás nesmierne miluje. Je to Vaše povolanie. Držte sa Ježiša, ktorý vás povolal. Keď prídu skúšky, vietor, prívaly vody, bude pršať dážď a narážať do vás, držte sa Svätej Rodiny. Pre všetkých členov Svätej Rodiny sa utrpenie začalo od prvého momentu božskej odpovede našej Panej. Odvtedy, čo sa večné Slovo zabývalo v panenskom lone našej Panej, vstúpilo do jej života mnoho skúšok, a tiež do života tých, ktorí jej boli blízki, predovšetkým sv. Jozefa. Všetci traja trpeli, ale ich utrpenie bolo božie a vykupiteľské. Tieň kalvárie zahalil aj ten moment, keď naša Pani počala Božie slovo z moci Ducha Svätého. Začal sa šíriť v jej živote, pokým nevyvrcholil na Veľký Piatok. Bolo to práve v Getsemani, keď sa „súhlas“ Ježiša spojil so „súhlasom“ Jeho Matky. Každý Laický misionár lásky sa musí pridať k Jeho alebo k Jej „súhlasu“ so slovami Ježiša: „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane:“ (Lk 22,42), a Máriino „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38). Nech je toto náš trvalý postoj a naša neutíchajúca modlitba hlavne vtedy, keď sme unavení životom a skúšaní mnohými spôsobmi a pokúšaní vzdať sa nášho povolania. Nech vtedy hovoríme s našou Paňou „hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“, a buďme ako Jozef, ktorý  „Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.“ (Mt 1,24) „On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta.“ (Mt 2,14). Modlím sa za tento koniec a prosím o modlitby aj všetkých ostatných.

Laickí misionári lásky mali zatiaľ dve Medzinárodné stretnutia: prvé - prvý októbrový týždeň r. 1992 v Ríme, druhé - posledný septembrový týždeň r. 1996 v Lurdoch.

            Robia sa ďalšie prípravy na tretie medzinárodné stretnutie Laických misionárov lásky v Ríme, od nedele 30. septembra do nedele 7. októbra 2001. Na vylepšenie predošlých stretnutí, chceli by sme sa pokúsiť zorganizovať naše stretnutie a konferencie v štyroch jazykoch: anglickom, talianskom, španielskom a francúzskom. Skupiny Laických misionárov lásky hovoriace inými jazykmi by sa mohli pripojiť k jednej z týchto jazykových skupín. Potrebujeme nájsť kardinálov, biskupov, kňazov a členov Laických misionárov lásky, ktorí poznajú ducha a charizmu Misionárov lásky a sú schopní vyjadriť to slovami, aby sa tak medzinárodne stretnutia Laických misionárov lásky stali pre všetkých hlbokým zážitkom prítomnosti Ducha Svätého a mohli živiť povolania Laických misionárov lásky a misiu Hnutia tak urobiť jasnejšou a presvedčivejšou v tomto miléniu.

Ak si myslíte, že táto metóda by mohla byť užitočnou a praktickou, a že týmto spôsobom môže byť ústredné poslanie našich stretnutí podané väčšine členov hnutia Laických misionárov lásky, potom budeme potrebovať dobrovoľníkov aj na organizovanie, plánovanie a kontaktovanie správnych osôb. Taktiež môžu pomáhať dopredu zabezpečovať letenky pre účastníkov za výhodné ceny.

Potrebujeme, aby sa každý začal modliť za úspešnosť a plodnosť tohoto podujatia.

Jedna z modlitieb Novény môže byť táto:

„Dýchaj vo mne, Duchu Svätý,

nech moje myšlienky sú tiež sväté.

Konaj vo mne, Duchu Svätý,

nech je moja práca svätou.

Priťahuj moje srdce, Duchu Svätý,

nech milujem len to, čo je sväté.

Posilňuj ma, Duchu Svätý,

aby som vždy bránil to, čo je sväté.

Ochraňuj ma, Duchu Svätý,

aby som vždy bol svätý.“ (sv. Augustín).

s jedným Zdravasom a Sláva Otcu na konci tejto modlitby. Tiež privítame, keď budete spievať alebo modliť sa „Duch Živého Boha, padni znovu na nás, roztav nás, formuj nás, naplň a použi nás“. Počas storočí Boh použil viacerých svätcov a prorokov, aby oznámil svoje posolstvo lásky všetkým ľuďom dobrej vôle. Obzvlášť v našom čase bola milovaná Matka Tereza z Kalkaty vyvolená byť apoštolkou lásky a súcitu k najchudobnejším z chudobných celého sveta. Každý Laický misionár lásky je tiež povolaný, aby sa zúčastnil tej istej misie a služby Matky Terezy a Misionárok Lásky.

S láskou a modlitbou. Pán nech vás žehná.