Misionári lásky – kontemplatívni bratia

Spoločnosť známa ako Misionári lásky – kontemplatívni bratia je diecézna rehoľa zložená z bratov a kňazov, založená blahoslavenou Matkou Terezou z Kalkaty spolu s O. Sebastianom Vazhakalom MC, 19. marca 1979. Členovia skladajú verejné sľuby čistoty, chudoby, poslušnosti a horlivej a nezištnej služby najchudobnejším z chudobných, žité podľa vlastných Stanov rehole.

  

Fr. Sebastian Vazhakala, MC and Mother Teresa, MC


 Stanovy rehole vyžadujú:

Jeden zo zvláštnych Božích darov pre kontemplatívnu vetvu je Hnutie Laických misionárov lásky, ktoré si kladie za cieľ byť v službe rodiny, podporovať a živiť "jednotu a vernosť v manželstve vedené láskou a pokojom, pretože budúcnosť ľudstva prechádza prostredníctvom rodiny "(Bl. Ján Pavol II).

 Naším cieľom je hasiť nekonečný smäd Ježiša na kríži a v Eucharistii po láske a po dušiach vyznávaním evanjeliových rád a štvrtého sľubu horlivej a nezištnej služby najchudobnejším z chudobných, denne žité a vykonávané cez eucharistickú adoráciu, modlitbu, pokánie a skutky milosrdenstva.

Bratia sú posielaní na rôzne školenia podľa potrieb spoločenstva a ich služby najchudobnejším z chudobných. Všetci bratia môžu byť poslaní na štúdium filozofie a teológie. Rozhodovanie o rôznych formách štúdia a odbornej prípravy je na otcovi generálnom predstavenom a jeho rade.

Sú rehoľou bratov, z ktorých niektorí môžu byť tiež kňazmi. Je dôležité, aby každý brat zveril svoj životný stav úplne do Božích rúk a bol vždy šťastný, keď môže zostať na poslednom mieste, rovnako  pokorne prijal akékoľvek miesto, ktoré je mu zverené. Kritériom nie je forma prípravy, na ktorú je poslaný, ale ako zostáva poslušný spoločenstvu a jeho láska k nemu. Nech sú v akomkoľvek postavení, pokiaľ ide o duchovné svätenie, zostanú bratmi a volajú jeden druhého "brat", s jedinou výnimkou otca generálneho predstaveného.

Spoločenstvo bude plne závisieť od Božej prozreteľnosti vo všetkých svojich potrebách, duchovných a svetských.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Misionárov lásky – kontemplatívnych bratov.