Výročie Jána Pavla II. a blahorečenie Matky Terezy

 

O.Sebastian Vazhakala, M.C.
spoluzakladateľ a generálny predstavený Misionárov lásky Matky Terezy z Kalkaty – kontemplatívnych bratov


Byť zaľúbeným do Ježiša robí všetko ostatné ľahkým!

Úvaha o význame pápežovho výročia a beatifikácii Matky Terezy riadenom Duchom

Zaznamenávame dve veľké  oslavy vďakyvzdania a chvály. Jedna je 25 rokov veľkého a rušného jubilea pontifikátu pápeža Jána Pavla II. a druhá je blahorečenie veľkej ctihodnej Matky Terezy z Kalkaty,  panny a zakladateľky Rodiny Misionárov lásky.

Oslava každého 25 ročného pápežského pontifikátu je vždy mimoriadnym zážitkom. Pozerajúc na zoznam 264 pápežov, začínajúci sv. Petrom, k nášmu súčasnému pápežovi vidíme, že iba traja sa dožili takejto oslavy. Prvý bol bl. Pius IX., jeho pontifikát trval od 1846  do 1878, potom nasledoval Lev XIII., od 3. Marca 1878 do  20. júla 1903 a posledný, ktorý zavŕšil 25 rokov na Petrovej katedre je súčasný pápež Ján Pavol II., ktorý bol zvolený 16.októbra 1978.

Tak je to správne a vhodné a našou povinnosťou je vzdať vďaku Najsvätejšej Trojici, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému za dar Svätého Otca Cirkvi a dnešnému svetu. Hneď v prvý deň jubilejného roka svojho dlhého, bolestivého  a náročného pontifikátu náš milovaný pápež zverejnil svoj apoštolský list „Rosarium Virginis Mariae“, vysvetľujúci veriacim význam a dôležitosť modlitby najsvätejšieho ruženca a nabádal modliť sa ho denne. Chce tiež, aby všetci veriaci kontemplovali „tvár Krista s Máriou“, lebo „ona je kontemplatívnou pamäťou Cirkvi“ a bude nám pomáhať „robiť, čokoľvek nám  hovorí Ježiš“ /Jn 2,5/, ako to robila počas svojho života.

Pápež Ján Pavol II. išiel ešte ďalej a hlbšie do tajomstva života a práce vlastného Božieho Syna na zemi, keď pridal päť nových tajomstiev z verejného života k už existujúcim 15 tajomstvám ruženca. Teraz máme 20 tajomstiev s pridanými 5 tajomstvami svetla.

V predchádzajúcom roku vernou a rozjímavou modlitbou ruženca, veriaci po celom svete ďakovali Bohu za vernosť nášho súčasného pápeža, za jeho obdivuhodný príklad, hlbokú  náuku a kázanie, za jeho vytrvalosť v mnohých neustálych skúškach jeho života, jeho prístupnosť a vľúdnosť, jeho osobnú zanietenosť pre toľké apoštolské a misionárske cesty, ktoré dali toľkým ľuďom možnosť vidieť, počuť a dokonca  dotknúť sa nástupcu Krista na zemi. Toto robil náš milovaný pápež Ján Pavol II. od zvolenia na Petrov stolec pred 25 rokmi. Teda dôvod pre túto veľkú oslavu jubilea.

Ak pápež Pius XI. nazval sv.Terezku z Lisieux Hviezdou svojho pontifikátu nielen pri jej blahorečení v 1923, ale aj pri jej svätorečení v priebehu 2 rokov /1925/ a jej vyhlásení za patrónku misií spolu so sv.Františkom Xaverským, potom mal pápež Ján Pavol II. ďalšiu veľkú hviezdu počas svojho pontifikátu, ktorú všetci poznáme a milujeme, bl. Matku Terezu z Kalkaty. Na rozdiel od sv.Terézie z Lisieux, ktorá nežila počas pontifikátu pápeža Pia XI., bl. Matka Tereza z Kalkaty  úzko spolupracovala s pápežom Jánom Pavlom II, ako všetci dobre vieme.

Matka Tereza milovala sv. Otca a Cirkev tak, ako milovala Ježiša, svojho ženícha a Pána, tak vášnivo. Napísala: „Túžim byť len Jeho – zhorieť úplne pre Neho a pre duše - chcem, aby Ho mnohí nežne  milovali...“.

Mala celkom jedinečnú úctu k sv. otcovi...“Keby len vedel /pápež/, ako ho jeho deti, Misionári lásky, milujú, ako je každý z nás ochotný dať všetko, aby stáli pri ňom – všetko, čo mám je jeho a pre neho“ /list Matky Terezy Charlotte/. Pre Matku Terezu milovať Ježiša znamenalo milovať Cirkev, lebo Cirkev je mystické telo Krista, ktorej hlava je Ježiš! A pápež predstavuje Krista a robí ho viditeľným. Milovať jeho potom znamená milovať Cirkev. Ako sv .Tereza, Matka Tereza tiež chcela zostať v srdci Matky Cirkvi a byť len láskou.

S jej hlbokou a neotrasiteľnou vierou a dôverou, Matka Tereza videla Ježiša v osobe pápeža, vzdávajúc mu lásku, úctu a poslušnosť akú dávala Ježišovi. Pre ňu boli všetky tieto prvky jedno a to isté. „Keď sa raz zaľúbite do Ježiša“, zvykla hovoriť, „všetko ostatné z toho vyplýva a stáva sa ľahším“.

Jej láska nebola  podmienená, ani obmedzená, ani jednoducho všeobecná. Bola bez  obmedzenia kastou, farbou pleti, náboženstvom a národnosťou, bez ohraničenia postavením; bohatí či chudobní, mladí či starí. Milovala všetkých jedinečne a osobne, Ježišovou láskou.

Nielenže chcela spoznávať prítomnosť Ježiša v každom človeku a milovať Ho v každom človeku, ako keby nebol nikdy predtým milovaný, predovšetkým v najchudobnejších z chudobných, ale chcela tiež, aby všetci ľudia dobrej vôle robili to isté.

Skutočne chudobný nie je ten, ktorému sú odopierané materiálne dobrá, skutočne chudobnému človeku chýba pravá láska a veľkorysá dobročinnosť. Je totálne egoistický, úplne egocentrický, bez pomyslenia na svojich blížnych, nikdy neodpovedá na potreby druhých. Skutočne chudobný človek žije iba pre seba samého a tak žije sám so sebou, pochovaný vo svojom vlastnom biednom svete.

Je tak veľa chudobne - bohatých ľudí  a tak veľa bohato - chudobných ľudí v dnešnom svete.  Toto je dobre vysvetlené v podobenstve o Lazárovi a boháčovi v Lukášovom evanjeliu /16, 19-31/. Bohatý muž bol odsúdený do pekla nie za zlo, ktoré konal, za klamstvá ktoré povedal, ale za to, že nerobil, čo by robiť mal. „Bol som hladný a nedali ste mi jesť, bol som smädný a nedali ste mi piť... Pane a kedy si bol hladný, smädný, nahý, bez domova, vo väzení?...Ak ste to neurobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste to neurobili... Títo pôjdu do večného zatratenia, spravodliví do večného života /Mt 25, 31-46/.

Matka Tereza a pápež Ján Pavol II. sú obyčajní ľudia, ktorým Boh prepožičal mimoriadne dary a talenty, predovšetkým dar neporaziteľnej lásky, horlivej dobročinnosti a neotrasiteľnej viery. Aby sme obom týmto výnimočným osobnostiam našej doby porozumeli, je dobré vidieť ich pozadie a veľa iných skutočností, ktoré sa týkali ich životov a ich budúcich misií. Podobnosti sú ohromujúce.

Ich krajiny pôvodu boli v určitom čase pod komunistickým režimom. V skutku, v Albánsku bola najhoršia forma komunizmu. Zákonom bolo zakázané vysloviť meno Boha.

Ich krstné mená: Karol Wojtyla, Agnes Bojaxhiu

Prezývky: Lolek /Karolet/, Gonxha

Dátum narodenia: 18. Máj 1920, 26. August 1910

Krajina narodenia: Poľsko; Juhoslávia, Macedónsko, z albánskych rodičov

Meno otca: Karol, Nikola

Mená matiek: Emilia Kaczorowska, Rosa Markit

Obaja stratili jedného rodiča vo veku 9 rokov: Karol stratil svoju mamu 13. Apríla 1929,  Agnes svojho otca  v roku 1919

Obaja strašne trpeli stratou svojich najdrahších rodičov. Chlapcovi chýbala milovaná matka a obrátil sa o pomoc na Božiu  Matku, o lásku a vedenie, Agnes stratila svojho otca a obrátila sa na Najsvätejšie Srdce Ježiša a našu milú Pani.

Obaja boli veľmi nadaní, rodení vodcovia a organizátori, dobrí speváci, podstatne sa podieľali  na farských aktivitách. Dostali silnú rodinnú disciplínu a náboženské vzdelanie, Karol od otca, Agnes od mamy.

Obaja boli seriózni študenti, energickí, nadšení a inteligentní.

Obaja boli vycvičení v konaní dobra a dobročinnosti nielen slovom, ale predovšetkým svojim dobrým príkladom.

Pre oboch sa Ježiš stal tajomným spôsobom stredobodom života a boli otvorení pre Jeho pozvanie bez podmienok.

Rok 1946 bol pre oboch milostivým rokom.

Prvého novembra v rovnakom roku bol vysvätený pápež Ján Pavol II. za kňaza pre diecézu Krakow. A 10. Septembra toho istého roku mala Matka Tereza svoje druhé povolanie, ktoré nazvala, povolanie  v povolaní.

Dosť zvláštne, tiež sa to stalo v tomto čase, že v Albánsku zvíťazil komunizmus a dvere kostolov boli zatvorené, kňazi a rehoľníci boli zajatí a uväznení a zabití diktátorom Enverom Hodžom. Boli zabavené všetky cirkevné zariadenia a kostoly, aby sa stali športovými štadiónmi, muničnými skladmi a podobne.

Pre toto náš dobrý milosrdný Boh povolal Matku Terezu Bojaxhiu, jednu z ich vlastného tela a krvi, brániť, rozšíriť samého Boha, ktorého chcel diktátor, aby ľudia popierali a ničili. S každým vlákenkom svojho bytia Matka Tereza kázala bez kázania, ani nie tak slovami, ale skutkami, cez ľúbeznú službu najchudobnejším z chudobných. Keď diktátor Enver Hodža zatvoril malé okienko k Bohu, cez Matku Terezu otvoril Boh stovky dverí po celom svete.

Prvého novembra 1996  bola v Bazilike Sv. Petra veľká oslava pápežovho 50. výročia kňazskej vysviacky a 10. septembra toho istého roku bola oslava 50. výročia inšpirácie Matky Terezy v materskom dome sestričiek Misionárok lásky v Kalkate. Bola to pre mňa veľká milosť zúčastniť sa osobne oboch týchto osláv jubileí.

Tak ako svätý otec, aj Matka Tereza sú tak oddaní Panne Márii, predovšetkým Panne Márii z Fatimy, to znamená Nepoškvrnenému Srdcu Márie. Pre oboch je ruženec jednou z najmocnejších zbraní v boli  proti zlu ateistických režimov, ktoré ničili pokoj a jednotu vo svete. V skutočnosti bola založená kongregácia Misijných sestier lásky z Kalkaty 7.  októbra  1950, na sviatok Ružencovej Panny Márie.

Opäť, svätý otec aj Matka Tereza boli nástrojmi pádu komunistických režimov vo Východnej Európe na konci 80-tych rokov, ako to naša Panna Mária predpovedala v r. 1917 vo Fatime  trom deťom. Prišlo to cez neustálu modlitbu ruženca a cez zasvätenie celého ľudstva, predovšetkým Ruska, Nepoškvrnenému Srdcu  Panny Márie pápežom Piom XII. už v roku 1942. Toto zasvätenie bolo neskôr viackrát obnovované.

Panna Mária v roku 1947 tiež povedala Matke Tereze: „Neboj sa, uč ľudí modliť sa ruženec v rodinách, všetko bude dobré, neboj sa, Ježiš a ja budeme s vami a s vašimi deťmi.“ /Matka Tereza z Kalkaty  v liste biskupovi Perierovi, SJ,  3. decembra 1947/.

Mohol by som uviesť ešte veľa iných nápadných podobností medzi obomi prorokmi  našej doby, ktorých si  Boh používal a stále používa, aby ukázal svetu, že ho stále miluje, ako ho už raz miloval v Ježišovi Kristovi /Jn 3,16/. Inými slovami, Boh nikdy  neprestane svet milovať, pokiaľ bude žiť ľudstvo na tejto planéte, aj keby tu zostal len jeden človek.

Dúfajme a modlime sa, aby oslava jubilea nášho milovaného pápeža Jána Pavla II. a blahorečenie našej milovanej Matky Terezy z Kalkaty priviedli všetkých ľudí dobrej vôle bližšie k Bohu, k cirkvi a predovšetkým k chudobným sveta.

Misionári lásky – kontemplatívni bratia sú spoločenstvom bratov a kňazov založeným na charizme prijatej Matkou Terezou z Kalkaty. V úzkej spolupráci s ňou boli utvorení ako vetva Misionárov lásky 19. marca 1979 pod vedením otca Sebastiana Vazhakalu.

Modlitba, ktorá má ústredný význam pre ich povolanie nie je formálna a udržujú ňou ducha modlitby, tak vo svojich domoch ako aj pri vykonávaní apoštolskej práce pre chudobných, chorých, bezdomovcov a uväznených.

V Ríme ponúkajú nočný útulok asi 60 bezdomovcom, dostanú posteľ, oblečenie, sprchu a zdravotnícke ošetrenie, dve jedlá denne a pocit rodiny.

V Indii ich dom a kostol sú v nekresťanskej oblasti, ale vydávajú významné svedectvo tým, že žijú kontemplatívnym kresťanským životom a ponúkajúc láskavú starostlivosť a útočisko pre núdznych bez toho, aby pozerali na ich náboženské a kultúrne pozadie.


Prevzaté z:
L´Osservatore Romano
Týždenné vydanie v angličtine
22. októbra 2003, strana 9

L'Osservatore Romano is the newspaper of the Holy See.
The Weekly Edition in English is published for the US by:

The Cathedral Foundation
L'Osservatore Romano English Edition
320 Cathedral St.
Baltimore, MD 21201
Subscriptions: (410) 547-5315
Fax: (410) 332-1069

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.