Blahorečenie Matky Terezy z Kalkaty

Homília Jeho Svätosti Jána Pavla II.
Misijná nedeľa
Nedeľa 19.októbra 2003

1. "A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých." (Mk10: 44). Ježišove slová k jeho učeníkom, ktoré práve odzneli na tomto námestí nám ukazujú cestu k evanjeliovej "veľkosti". Je to cesta, ktorou šiel sám Kristus, ktorá ho priviedla na kríž: cesta lásky a služby, ktorá prevracia všetku ľudskú logiku. Byť služobníkom všetkých!

Matka Tereza z Kalkaty, zakladateľka Misionárov lásky, ktorú dnes s radosťou pridám do Zoznamu blahoslavených, dovolila, aby ju táto logika viedla. Ja osobne som vďačný tejto odvážnej žene, ktorú som vždy cítil vedľa seba. Matka Tereza, ikona dobrého Samaritána, išla všade slúžiť Kristovi v najchudobnejších z chudobných. Ani konflikt a vojna jej nemohli stáť ceste.

Tu a tam prišla a povedala mi o svojich skúsenostiach vo svojej službe hodnotám evanjelia. Pamätám si napríklad, jej prolife a antiinterrupčné zásahy a to aj vtedy, keď jej bola udelená Nobelova cena za mier (Oslo 10. decembra 1979). Často hovorievala: ". Ak počujete o nejakej žene, ktorá nechce priviesť na svet svoje dieťa a chce ísť na potrat, pokúste sa ju presvedčiť, aby mi ho priniesla. Budem to dieťa milovať, vidiac v ňom znak Božej lásky ".

2. Nie je významné, že jej blahorečenie sa odohráva v ten istý deň, kedy Cirkev slávi Svetový deň misií? Svedectvom svojho života Matka Tereza pripomína všetkým, že evanjelizačné poslanie ide cez dobročinnosť živenú modlitbou a načúvanie Božiemu slovu. Symbolom tohto misijného štýlu je obraz, ktorý ukazuje novú blahoslavenú, ako zviera jednou rukou ruku dieťaťa, zatiaľ čo druhou rukou prechádza zrnká ruženca.

Rozjímanie a skutky, evanjelizácia a napredovanie v ľudskosti: Matka Tereza hlásala evanjelium tým, že svoj život žila ako úplné odovzdanie sa chudobným, ale zároveň ponorená v modlitbe.

3. „ Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom."(Mk 10: 43) .. So zvláštnym pohnutím si dnes pripomíname Matku Terezu, veľkú služobníčku chudobných, Cirkvi a celého sveta. Jej život je svedectvom o dôstojnosti a výsadou pokornej služby. Vybrala si, že bude nielen najmenšou ale služobníčkou najmenších. Ako skutočná matka chudobných sa skláňala k tým, ktorí trpia rôznymi formami chudoby. Jej veľkosť spočíva v jej schopnosti dávať bez toho, aby počítala náklady, dávať „ až kým to nebolí." Jej život bol radikálne živým a odvážnym hlásaním evanjelia.

Výkrik Ježiša na kríži, "Žíznim" (Jn 19: 28), vyjadrujúci hĺbku Božej túžby po človeku, prenikol dušu Matky Terezy a našiel v jej srdci úrodnú pôdu. Tíšenie Ježišovej túžby po láske a po dušiach v jednote s Máriou, Matkou Ježiša sa stal jediným cieľom existencie Matky Terezy a vnútornou silou, ktorá ju vytiahla zo seba samej a hnala ju po celom svete pracovať pre spásu a posvätenie najchudobnejších chudobných.

4. "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 25: 40). Táto pasáž evanjelia, tak zásadná pre pochopenie služby Matky Terezy chudobným, bola základom jej vierou naplneného presvedčenia, že keď sa dotýka doráňaných tiel chudobných, dotýka sa Kristovo tela. Bol to na samotný Ježiš, ukrytý v bolestnom prestrojení najchudobnejších z chudobných, ku ktorému bola jej služba namierená. Matka Tereza zdôrazňuje najhlbší zmysel služby - skutok lásky vykonaný pre hladných, smädných, cudzincov, nahých, chorých, väzňov (Mt 25: 34-36), je vykonaný pre samotného Ježiša.

Spoznávajúc Ho, slúžila mu s úprimnou oddanosťou, vyjadrujúcou jemnosť jej snúbeneckej lásky. Takto, v úplnom odovzdaní seba samej Bohu a blížnemu, Matka Tereza našla najväčšie naplnenie a žila najušľachtilejšie vlastnosti svojho ženstva. Chcela byť znamením "Božej lásky, Božej prítomnosti a Božieho súcitu" a tak pripomínať všetky hodnoty a dôstojnosť každého božieho dieťaťa ", stvoreného, aby milovalo a bolo milované." Takto Matka Tereza "prinášala duše k Bohu a Boha k dušiam" a hasila Kristov smäd, a to najmä po najnúdznejších, ktorých videnie Boha bolo pohltené utrpením a bolesťou.

5. "Syn človeka prišiel ... aby dal svoj život ako výkupné za mnohých" (Mk 10: 45). Matka Tereza sa podieľala na utrpení ukrižovaného Krista  zvláštnym spôsobom počas dlhých rokov "vnútornej temnoty". Bol to pre ňu test, občas trýznivý, ktorý prijala ako „vzácny dar a výsadu".

V najtemnejších hodinách lipla ešte húževnatejšie na modlitbe pred Najsvätejšou sviatosťou. Táto hrozná duchovná skúška ju viedla k tomu, aby identifikovala  seba samú stále užšie s tými, ktorým slúžila každý deň, cítiac ich bolesť a občas aj ich odmietnutie. Rada opakovala, že najväčšia chudoba je, keď je človek nechcený, keď nemá nikoho, kto by sa o neho postaral.

6. "Pane, nech je nad nami Tvoja milosť, ako dúfame v Teba". Ako často, rovnako ako žalmista, volala Matka Tereza na svojho Pána v časoch vnútorného zúfalstva: "V Teba, len v Teba dúfam, Bože môj! "

Chváľme Pána za túto drobnú ženu milujúcu Boha, pokorného posla evanjelia a neúnavnú dobrodinku ľudstva. V nej si ctíme jednu z najvýznamnejších postáv našej doby. Privítajme jej posolstvo a nasledujme jej príklad.

Panna Mária, Kráľovná všetkých svätých, pomôž nám byť tichými a pokornými srdcom, ako je tento nebojácny posol Lásky. Pomôž nám slúžiť každému človeku, ktorého stretneme, s radosťou a úsmevom. Pomôž nám byť misionármi Krista, nášho pokoja a nádeje. Amen!

© Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana